Hyppää sisältöön

Ennen kuin voimme maksaa sinulle soviteltua päivärahaa, tarkistamme yleiset edellytykset ja mahdolliset rajoitukset. Sovitellun ansiopäivärahan edellytykset ja rajoitukset ovat samat, kuin kokonaan työttömälle maksettavassa ansiopäivärahassa. Lisäksi soviteltuun ansiopäivärahaan liittyy muutamia omia rajoituksia.  

Sovitellun ansiopäivärahan rajoitukset

 • Jos työaikasi ylittää 80 prosenttia kokoaikaisen työntekijän työajasta, emme voi maksaa soviteltua ansiopäivärahaa. Tämä johtuu siitä, että silloin kyseessä ei ole työttömyysturvassa määritelty osa-aikatyö.
 • Emme voi maksaa sinulle soviteltua ansiopäivärahaa, jos osa-aikatyösi perustuu omasta aloitteestasi tehtyyn työajan lyhentämiseen. Jos siis olet kokoaikatyössä ja sovit omasta aloitteestasi työnantajan kanssa lyhyemmästä työajasta, emme voi maksaa soviteltua päivärahaa.
 • Jos sinulle maksetaan osa-aikatyön aikana kokoaikatyöhön perustuvaa vuosilomapalkkaa, emme voi samaan aikaan maksaa sinulle soviteltua ansiopäivärahaa.
 • Sovitellun päivärahan määrällä on yläraja. Tämä enimmäismäärä riippuu siitä, mikä on ollut tulotasosi ennen työttömyyttä. Jos ansaitset paljon, ei soviteltua ansiopäivärahaa jää maksettavaksi. Tämän säännön tarkoituksena on varmistaa, että kokoaikatyö on aina taloudellisesti kannattavampaa kuin työttömyyden ja osa-aikatyön yhdistelmä.

Työaikaraja

Kun olemme järjestämässä sinulle soviteltua ansiopäivärahaa, tarkistamme ylittyykö työtuntiraja hakujaksolla. Vertaamme toisiinsa kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöaikaa ja sitä työtuntimäärää, josta sinulle on maksettu.  

​​​​​​​Emme voi maksaa päivärahaa, jos hakujaksolle osuvana palkkapäivänä on maksettu sellaisesta työtuntimäärästä, joka on enemmän kuin 80 prosenttia kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta.  

Enimmäistyöaika

Kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöaika riippuu työssäsi sovellettavasta työehtosopimuksesta. Jos työehtosopimusta ei ole, käytämme laskelmissa työaikalain määrittelemää säännöllistä työaikaa, joka on 8 tuntia päivässä.  

Useimmissa tapauksissa kokoaikatyöntekijän enimmäistyöaika on 7,5 – 8 tuntia päivässä. Lain mukaan tämä päiväkohtainen enimmäistyöaika muutetaan kuukauden enimmäistyöajaksi käyttämällä kerrointa 21,5. Kerroin on sama riippumatta siitä, kuinka monta työpäivää kuukaudessa tosiasiallisesti on. 

Enimmäistyöaika kuukaudessa on alasta riippuen noin 161 – 172 tuntia. Kun laskemme enimmäisajasta 80 %-osuuden, kerromme kuukauden enimmäistyöajan luvulla 0,8. Siten sovitellun päivärahan työaikaraja on alasta riippuen noin 128 – 137 tuntia kuukaudessa. 

Jos hakujakso on kuukauden sijasta neljä viikkoa (ma-su), käytämme enimmäistyöajan laskemisessa kerrointa 20. 

Työtuntien huomioiminen

Hakujaksolle osuvat palkanmaksupäivät määrittelevät sen, mitkä tunnit huomioimme työaikatarkastelussa.

Jos sinulle maksetaan sovittelujakson aikana työtuloa kuukautta pidemmältä ansaintajaksolta ja jos tämä poikkeaa tavanomaisesta palkanmaksujaksosta, jaamme työtulon ja palkan perusteena olevan työajan vaikuttamaan maksukuukaudelle ja yhtä monelle sitä seuraavalle kuukaudelle kuin miten monelta kuukaudelta työtuloa on maksettu.

Jos sinulla on samaan aikaan useampia osa-aikatöitä, laskemme saman sovittelujakson aikana maksettujen palkkojen perusteena olevat työtunnit yhteen. Jos kaikissa sovittelun piiriin kuuluvissa töissä alalla sovellettava kokoaikatyöntekijän enimmäistyöaika on sama, vertaamme yhteenlaskettua työaikaa tähän. Jos enimmäistyöajat poikkeavat toisistaan, laskemme erikseen, miten suurta prosenttiosuutta olet tehnyt kustakin enimmäistyöajasta. Yhteenlaskettu prosenttiosuus ei saa ylittää 80 prosenttia.

Kuukauden hakujaksolla on palkkapäivä. Palkkapäivänä maksetaan 75 työtunnista.

Työsuhteessa on käytössä työehtosopimus, jossa kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöaika on 37,5 tuntia viikossa eli 7,5 tuntia päivässä. Kuukauden enimmäistyöaika on siten 161,25 tuntia (7,5 tuntia x 21,5).

80 %:n työaikaraja on 129 tuntia (161,25 tuntia x 0,8). 

Hakujaksolla on maksettu 75 työtunnista. Maksetut tunnit eivät ylitä 80 % enimmäistyöajasta (129 tuntia).

Sovitellun päivärahan maksamiselle ei ole työaikarajasta johtuvaa estettä.  

Kuukauden hakujaksolla on palkkapäivä. Palkkapäivänä maksetaan 129 työtunnista.

Työsuhteessa on käytössä työehtosopimus, jossa kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöaika on 37,5 tuntia viikossa eli 7,5 tuntia päivässä. Kuukauden enimmäistyöaika on siten 161,25 tuntia (7,5 tuntia x 21,5).

80 %:n työaikaraja on 129 tuntia (161,25 tuntia x 0,8). 

Hakujaksolla on maksettu 129 työtunnista. Maksetut tunnit ovat tasan 80 prosenttia enimmäistyöajasta.

Sovitellun päivärahan maksamiselle ei ole työaikarajasta johtuvaa estettä.  

Kuukauden hakujaksolla on palkkapäivä. Palkkapäivänä maksetaan 130 työtunnista.

Työsuhteessa on käytössä työehtosopimus, jossa kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöaika on 37,5 tuntia viikossa eli 7,5 tuntia päivässä. Kuukauden enimmäistyöaika on siten 161,25 tuntia (7,5 tuntia x 21,5).

80 %:n työaikaraja on 129 tuntia (161,25 tuntia x 0,8). 

Hakujaksolla on maksettu 130 työtunnista. Maksetut tunnit ylittävät työaikarajan, joka tässä tapauksessa on 129 tuntia.

Soviteltuun päivärahaan ei ole oikeutta, emmekä me voi sitä maksaa. 

Teet kahta osa-aikatyötä, joissa molemmissa palkkapäivä on samalla hakujaksolla. Palkkapäivänä maksetaan 70 tunnista ja 60 tunnista eli yhteensä 130 tunnista.

Työsuhteissa on käytössä työehtosopimus, jossa kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöaika on 37,5 tuntia viikossa eli 7,5 tuntia päivässä. Kuukauden enimmäistyöaika on siten 161,25 tuntia (7,5 tuntia x 21,5).

80 %:n työaikaraja on 129 tuntia (161,25 tuntia x 0,8). 

Hakujaksolla on maksettu yhteensä 130 työtunnista. Maksetut tunnit ylittävät työaikarajan, joka tässä tapauksessa on 129 tuntia.

Soviteltuun päivärahaan ei ole oikeutta, emmekä me voi sitä maksaa. 

Teet kahta osa-aikatyötä, joissa molemmissa palkkapäivä on samalla hakujaksolla. Palkkapäivänä maksetaan 70 tunnista ja 60 tunnista eli yhteensä 130 tunnista.

70 tunnin työssä on työehtosopimus, jossa kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöaika on 37,5 tuntia viikossa eli 7,5 tuntia päivässä. Kuukauden enimmäistyöaika on siten 161,25 tuntia (7,5 tuntia x 21,5).

60 tunnin työssä on työehtosopimus, jossa kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöaika on 40 tuntia viikossa eli 8 tuntia päivässä. Kuukauden enimmäistyöaika on siten 172 tuntia (8 tuntia x 21,5).

70 tunnin työ on 43,41 prosenttia 161,25 tunnin enimmäistyöajasta.

60 tunnin työ on 34,88 prosenttia 172 tunnin enimmäistyöajasta.

Hakujaksolla maksetun palkan perusteena olevat työtunnit ovat yhteensä 78,29 prosenttia enimmäistyöajasta, joten maksetut tunnit eivät ylitä 80 prosentin työaikarajaa.

Sovitellun päivärahan maksamiselle ei ole työaikarajasta johtuvaa estettä.  

Loma vaikuttaa soviteltuun ansiopäivärahaan

kun työskentelet osa-aikaisesti, voi loma estää päivärahan maksamisen kokonaan tai se voi vähentää maksettavan ansiopäivärahan määrää. Vaikutus riippuu siitä, perustuvatko lomasta maksetut korvaukset koko- vai osa-aikatyöhön.

 1. Vuosiloma-ajan palkka: Jos saat kokoaikatyöhön perustuvaa lomapalkkaa työttömyyden aikana, emme voi samalta ajalta maksaa sinulle ansiopäivärahaa.

  Jos vuosilomaoikeus perustuu osa-aikatyöhön, ei lomapalkka estä meitä maksamasta sinulle ansiopäivärahaa. Otamme vuosiloma-ajan palkan huomioon sovittelussa, kun vuosilomapalkka sinulle maksetaan. Osa-aikatyöhön perustuva vuosilomapalkka siis vähentää sinulle maksamaamme ansiopäivärahaa silloin, kun lomapalkka maksetaan. Vaikutus ei siis riipu siitä, milloin loman pidät. 
 2. Lomaraha ja lomaltapaluuraha: ​​​​​​​Kokoaikatyön palkkaan perustuvat lomarahat ja lomaltapaluurahat eivät vaikuta soviteltuun ansiopäivärahaan.

  Osa-aikatyön palkkaan perustuvan lomarahan ja lomaltapaluurahan sen sijaan otamme huomioon maksuajankohdan sovittelujakson tulona riippumatta siitä, miltä ajalta olet lomat ansainnut tai milloin olet loman pitänyt.
 3. Lomakorvaus: Yli kaksi viikkoa kestäneeseen kokoaikatyöhön perustuva lomakorvaus estää meitä maksamasta samalta ajalta ansiopäivärahaa, jos työsuhde on päättynyt 1.1.2024 tai sen jälkeen.

  Osa-aikatyöhön tai alle kaksi viikkoa kestäneeseen kokoaikatyöhön perustuvan lomakorvauksen otamme huomioon sovittelussa maksamisajankohdan tulona. Tällaiset lomakorvaukset vähentävät sinulle maksettavaa ansiopäivärahaa riippumatta siitä, miltä ajalta ne on ansaittu.