Hyppää sisältöön

Julkisten työvoimapalveluiden avulla turvataan osaavan työvoiman saatavuutta ja työtä hakevien mahdollisuuksia saada työtä sekä edistetään uuden yritystoiminnan syntymistä, yritysten toimintaedellytyksiä ja työelämän laatua.

Työvoimaviranomainen huolehtii työvoimapalveluiden järjestämisestä. Osana tätä työtä työvoimaviranomainen voi järjestää sinulle erilaisia työllistymistä edistäviä palveluja. Työllistämistä edistävillä palveluilla on erilaisia vaikutuksia työttömyysetuusoikeuteesi sekä myös joissain tapauksissa ansiopäivärahasi määrään.

Kaikki työvoimaviranomaisessa asiointi ei ole työllistämistä edistävää palvelua. Esimerkiksi normaali työnhakijan palveluprosessi, jossa ilmoittaudut työnhakijaksi, osallistut alkuhaastatteluun ja teet työllistymissuunnitelman, ei ole työllistymistä edistävä palvelu.

Työllistymistä edistävällä palvelulla tarkoitetaan

 • työnhakuvalmennusta
 • uravalmennusta
 • työvoimakoulutusta
 • työttömyysetuudella tuettua työnhakijan omaehtoista opiskelua
 • koulutuskokeilua
 • työkokeilua
 • kuntouttavaa työtoimintaa

Ansio­päiväraha työllistymistä edistävien palvelujen ajalta

Työllistymistä edistävien palvelujen ajalta voimme maksaa sinulle ansiopäivärahaa, johon sinulla olisi oikeus työttömänä ollessasi. Tarkistamme siis kaikki ansiopäivärahan maksamisen edellytykset ja rajoitukset normaalisti.

Jos olet sopinut palvelusta työvoimaviranomaisen kanssa ja asia on kirjattu työllistymissuunnitelmaasi, voimme maksaa ansiopäivärahan korotettuna.

Voimme poikkeuksellisesti maksaa ansiopäivärahaa työllistymistä edistävien palvelujen ajalta myös, vaikka sinulla ei palvelun alkaessa olisi ollut oikeutta ansiopäivärahaan, jos oikeuden puuttuminen johtuu

 • korvauksettomasta määräajasta eli karenssista
 • työssäolovelvoitteesta
 • ammatilliseen koulutukseen liittyvästä rajoituksesta tai
 • omavastuuajasta

Poissaolo työllistymistä edistävästä palvelusta

Sinulla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan työnhakuvalmennuksen, uravalmennuksen, kokeilujen tai kuntouttavan työtoiminnan aikana niiltä päiviltä, joina et osallistu palveluun, ellei poissaolo johdu

 • työkyvyttömyydestä
 • kerrallaan enintään neljän työpäivän ajalta alle 10-vuotiaan lapsen sairaudesta
 • työhaastattelusta tai muusta tähän rinnastettavasta työllistymiseen liittyvästä syystä tai
 • julkisen luottamustoimen hoitamisesta

Työttömyys­turvalain poikkeava soveltaminen työllistymistä edistävien palvelujen alkamisen jälkeen

Jos olet kieltäytynyt tarjotusta työstä ennen työllistymistä edistävän palvelun alkamista ja korvaukseton määräaika alkaa palvelun alkamisen jälkeen, voimme poikkeuksellisesti maksaa sinulle ansiopäivärahaa mahdollisen karenssin estämättä.

Työvoimakoulutuksen sekä omaehtoisen opiskelun aikana sinua eivät koske päätoimisista opinnoista johtuvat rajoitukset ansiopäivärahan maksamiselle. Näiden palvelujen aikana sinua eivät myöskään koske työstä eroamisen sanktiot eikä työstä kieltäytymisen sanktiot siltä osin, kun kyse on työnantajan yksilöidysti tarjoamasta työstä.

Työvoimakoulutuksen sekä omaehtoisen opiskelun aikana emme laske ansiopäivärahasi perusteena olevaa palkkasi uudelleen, vaikka täyttäisit työssäoloehdon. Myöskään päivärahakauden enimmäisaika ei ala alusta kesken palvelun. Laskemme perustepalkan uudelleen vasta palvelun päätyttyä. Samalla myös enimmäismaksuaikasi alkaa alusta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että oikeutesi ansiopäivärahaan voi loppua kesken tällaisen palvelun. Silloin siirryt Kelan perusturvan puolelle.

Jos osallistut työvoimakoulutukseen, voimme poikkeuksellisesti maksaa sinulle ansiopäivärahaa koulutuksen ajalta, vaikka olisit päätoiminen yrittäjä. Voimme vastaavasti maksaa myös silloin, jos olet työttömyysuhan alainen, vaikka et olisi työtön tai lomautettu työvoimakoulutukseen osallistumisen aikana.

Jos työvoimakoulutus järjestetään jaksotettuna erillisiin kokonaisuuksiin siten, että koulutusjaksot eivät liity yhtäjaksoisesti toisiinsa, sinun ei katsota olevan koulutuksessa koulutusjaksojen välisinä aikoina.

Kulukorvaus

Jos saat ansiopäivärahaa, sinulla on myös oikeus työllistymistä edistävään palveluun osallistumisesta aiheutuvien matka- ja muiden kustannusten korvaamiseksi kulukorvausta. Omaehtoisen opiskelun ajalta emme voi maksaa kulukorvausta, ellei kyseessä ole kotoutumislaissa tarkoitettu omaehtoinen opiskelu.

Jos osallistut kuntouttavaan työtoimintaan voimme maksaa sinulle 9 euron kulukorvausta suunnitelman mukaisilta osallistumispäiviltä.

Kulukorvauksen määrä

Voimme maksaa sinulle kulukorvausta 9 euroa päivässä. Voimme maksaa kulukorvausta 18 euroa päivässä, jos

 • osallistut työssäkäyntialueesi ulkopuolella järjestettävään palveluun
 • osallistut työssäkäyntialueellasi kotikuntasi ulkopuolella järjestettävään palveluun ja sinulle aiheutuu palveluun osallistumisesta majoituskustannuksia

Ulkomailla järjestettävään työvoimakoulutukseen osallistumalla sinulla on oikeus saada koulutusaikaisten yöpymis- ja muiden kustannusten korvauksena 50 prosenttia päivärahasta, joka suoritetaan valtion virkamiehille asianomaisessa maassa tehdyn virkamatkan matkakustannusten korvauksena.

Pohjoiskalotin koulutussäätiön järjestämään työvoimakoulutukseen osallistumalla voimme maksaa sinulle kulukorvausta 16,82 euroa päivässä. Majoitus Pohjoiskalotin koulutussäätiön järjestämään työvoimakoulutukseen osallistuvalle työnhakijalle on ilmainen.

Kulukorvauksen korvauspäivät

Maksamme kulukorvausta enintään viideltä päivältä kalenteriviikossa. Jos osallistut työvoimakoulutukseen ulkomailla, voimme maksaa kulukorvausta enintään seitsemältä päivältä kalenteriviikossa.

Työnhakuvalmennuksen, uravalmennuksen ja kokeilun ajalta maksamme kulukorvausta ainoastaan päiviltä, joina palvelua järjestetään ja joina osallistut palveluun.

Kulukorvauksen rajoitukset ja lakkauttaminen

Emme maksa kulukorvausta työvoimakoulutuksen emmekä kotoutumislain mukaisen omaehtoisen opiskelun lomajaksoilta. voimme kuitenkin maksaa kulukorvausta myös lomajaksolla siltä ajalta, jona osallistut koulutukseen kuuluvaan työssä oppimiseen tai harjoitteluun.

Lopetamme kulukorvauksen maksamisen siitä päivästä, jona keskeytät palvelun. Lopetamme kulukorvauksen maksamisen myös, jos palvelu on päätetty keskeyttää.