Skip to content

Hem Lagändingarnas år

Lagändingarnas år

Ämnen

  • Lagförändring

Det här året kommer att bli mycket intressant, eftersom vi i år kommer att se 12 lagändringar i fråga om arbetslöshetsförmåner. En del av dessa ändringar har redan trätt i kraft och tillämpas redan. Vissa är i kraft, men kommer att tillämpas först i ett senare skede. Dessutom är några av ändringarna under behandling i riksdagen och en ändring är fortfarande under beredning.

Förändringar i nivån på utkomstskyddet

Syftet med lagändringarna är att öka sysselsättningen. Särskilt kännbart är avskaffandet av barntillägget, som minskar barnfamiljernas inkomster med ca 130-240 euro per månad. Trots sänkningarna av nivån på arbetslöshetsskyddet lönar det sig fortfarande att gå med i en arbetslöshetskassa. Vid arbetslöshet eller uppsägning är den genomsnittliga lönen i Finland mer än 1 000 euro högre per månad än enbart grundtryggheten.

Förändringar av intresse för sökande

Vi har framför allt fått många förfrågningar om avskaffandet av alterneringsledigheten och graderingen av den inkomstrelaterade dagpenningen. Båda lagändringarna är fortfarande under beredning.

Alterneringsledighet har varit en möjlighet att ta en paus mitt i en lång karriär. Det har varit populärt att ta ut alterneringsledighet, även om villkoren för detta gradvis har skärpts under senare år. Enligt förslaget kommer alterneringsledigheten att avskaffas från och med den 1.8.2024. I praktiken innebär det att om villkoren är uppfyllda kan du fortfarande börja ta ut alterneringsledighet fram till den 31.7.2024. Efter detta datum kan ingen ytterligare alterneringsledighet tas ut.

Den föreslagna graderingen av inkomstrelaterade dagpenningen innebär att nivån på dagpenningen i framtiden kommer att sjunka i takt med att arbetslösheten eller permitteringen blir längre. Den första graderingen ska ske redan efter 40 dagar, vilket i praktiken innebär att den första graderingen i de flesta fall kommer att ske vid den andra ansökan. Detta är en lagändring som fortfarande kan komma att ändras. Vi kommer att bevaka situationen och ge regelbundna uppdateringar.

En betydande förändring för arbetslöshetskassan

Med tanke på genomförandet av förtjänstskyddet är den största förändringen som kommer att ske euroiseringen av arbetsvillkoret för den inkomstrelaterade dagpenningen. Det innebär att arbetsvillkoret för dagpenning för arbetslösa i fortsättningen kommer att baseras på utbetald lön och inte på arbetade timmar, vilket är fallet i dag.

Ur den försäkrades synvinkel är denna förändring av liten betydelse. Ändringen har t.ex. ingen större inverkan på nivån på den inkomstrelaterade dagpenningen. Tvärtom kan ändringen göra det något lättare att ansöka om utkomststöd, eftersom vi kan använda inkomstregistret i större utsträckning och inte i alla situationer behöver uppge arbetade timmar lika noggrant som nu.

För oss i arbetslöshetskassan är det dock en stor förändring. De verktyg som används för att handlägga ansökningar måste delvis byggas om och personalen kommer att behöva omfattande utbildning. Alla råd och anvisningar kommer också att behöva ses över och uppdateras i ljuset av förändringen. Vår målsättning är dock att denna förändring, som är stor för oss, ska avspeglas i förbättrade tjänster för våra medlemmar, våra kunder och för er.

Läs mer på vår webbplats om lagändringarna och alterneringsledighet

https://www.ytkkassa.fi/sv/om-oss/nyheter/arsklocka-for-lagandringar/

https://www.ytkkassa.fi/sv/utkomstskyddet/alterneringsledighet/