Skip to content

Hem Arbetsvillkoret för inkomstrelaterad dagpenning ändras – det lönar sig att samla in de arbetstimmar som behövs snart

Arbetsvillkoret för inkomstrelaterad dagpenning ändras – det lönar sig att samla in de arbetstimmar som behövs snart

Ämnen

  • Arbetslöshet
  • Lagförändring
  • Medlemskap
  • Utkomstskydd

I september sker betydande ändringar i arbetsvillkoret för inkomstrelaterad dagpenning. Arbetsvillkorets längd fördubblas och det blir eurobaserat. Även om lagen inte börjar tillämpas förrän i höst kan den redan nu ha en inverkan.

”Om man inte hinner samla ihop hela det aktuella arbetsvillkoret före lagändringen kan man inte räkna med att få dagpenning på hösten om man blir arbetslös eller permitterad”, säger Petja Eklund, sakkunnig på YTK Arbetslöshetskassan.

Arbetsvillkoret är en förutsättning för att man ska ha rätt till ersättning vid arbetslöshet eller permittering. Lagändringen i september återspeglas främst i behovet av att arbeta längre för att kvalificera sig för dagpenning.

”För närvarande räcker det med 26 veckors arbete, eller ungefär ett halvår, för att kvalificera sig för inkomstrelaterad dagpenning. Efter lagändringen måste man arbeta i minst 12 månader. Det längre arbetsvillkoret på 12 månader gäller om man efter den 2.9.2024 tjänar tillräckligt för att uppfylla arbetsvillkoret för en halv eller hel månad”, säger Eklund.

Från och med september kommer de månader som räknas in i arbetsvillkoret att räknas utifrån lönen. Villkoret är uppfyllt för kalendermånader under vilka du har fått minst 930 euro i lön. I fortsättningen är det också möjligt att samla arbetstid i halva månader, om lönen är mellan 465–929 euro.

”Förändringarna av arbetsvillkoret påverkar även medlemsvillkoret i a-kassan. Från och med september kan du få inkomstrelaterad dagpenning tidigast efter 12 månaders medlemskap. Det lönar sig därför inte att vänta med att gå med i a-kassan, utan gör det nu.”

Var noggrann med att samla arbetsvillkoret

Under övergångsperioden är det möjligt att arbetsvillkoret samlas ihop som en kombination av den gamla och den nya modellen. Om du inte har hunnit samla ihop all ditt arbetsvillkor när den nya lagen träder i kraft kommer de kalenderveckor du har samlat ihop att omvandlas till månader enligt den nya lagen och motsvara det nya arbetsvillkoret.

”Det här är något att vara uppmärksam på redan nu. Om man inte har tjänat in hela det nuvarande arbetsvillkoret i början av september, har man inte rätt till samma inkomstrelaterade dagpenning som enligt den gamla modellen”, säger Eklund.

Han uppmanar alla som nyligen blivit medlemmar i arbetslöshetskassan att bedöma sin situation.

”Det är bra att förstå att även om lagändringen gäller först från och med nästa höst, så kommer den i praktiken redan att drabba dem som först nu börjar samla arbetsvillkoret från noll. Om man börjar tjäna in först nu hinner man inte tjäna in arbetsvillkoret enligt den nuvarande lagen innan den nya lagen börjar gälla. I praktiken är därför arbetsvillkorets längd i dessa situationer redan längre än vad den är idag”, påpekar Eklund.

För medlemmen ser Eklund både positiva och negativa aspekter av lagändringen.

”Mycket låga inkomster kanske inte räcker till för att samla arbetsvillkor efter september, även om arbetstiden tidigare skulle ha varit tillräcklig. Å andra sidan kommer man i framtiden att kunna samla arbetstidsvillkoret med ojämnt fördelat deltidsarbete i situationer där man inte kan göra det i dag. Om inkomsten är hög kommer det dessutom att vara möjligt att uppfylla arbetsvillkoret med färre timmar än tidigare.”

I regel påverkas inte dagpenningens belopp eller sättet att ansöka om dagpenning i någon större utsträckning av ändringen. Ändringen påverkar inte dagpenningar som redan betalas ut, men den tillämpas på förmåner som betalas ut stegvis efter den 1.9.2024.

Kom ihåg dessa:

  • Från och med den 2.9.2024 förlängs det arbetsvillkoret som berättigar till dagpenning från 26 kalenderveckor till 12 månader. Dessutom ändras arbetsvillkoret från timbaserat till lönebaserat.
  • Om möjligt ska du se till att samla ihop ditt arbetsvillkor senast den 1.9.2024. För närvarande uppfyller du arbetsvillkoret om du arbetar minst 18 timmar i veckan under 26 kalenderveckor. Beroende på när du blir arbetslös kan du dock omfattas av ett längre arbetsvillkor från och med den 2.9.
  • Se alltid till att din lön är minst i nivå med kollektivavtalet eller arbetsavtalslagen.
  • Lagändringen i september påverkar också villkoren för medlemskap i arbetslöshetskassan. Från och med september måste du ha varit medlem i a-kassan i minst 12 månader innan du har rätt till dagpenning. Det är därför lämpligt att bli medlem så fort som möjligt.
  • Att vara medlem i a-kassan ger dig viktiga förmåner. Som medlem får du i genomsnitt cirka 1 000 euro mer i månaden jämfört med grunddagpenningen från FPA.

Läs mer:

Arbetsvillkor

Euroisering av arbetsvillkoret

Lagändringar år 2024