Skip to content

Hem Valresultatet påverkar utkomstskyddet

Valresultatet påverkar utkomstskyddet

Ämnen

  • Utkomstskydd

Genom valresultatet rör sig de politiska riktlinjerna i Finland åt höger. Medlen för att balansera den offentliga ekonomin har en viktig roll när den nya regeringen bildas. Det mest sannolika alternativet har tippats vara en högerregering. Högerpartiernas valprogram innehåller reformer som kan tolkas som att utkomstskyddet för arbetslösa försvagas.

Lönsamhetsbedömning

Balansering av den offentliga ekonomin har en central roll särskilt i Samlingspartiets valprogram. Balansering innebär att öka intäkterna och minska utgifterna. Samlingspartiet strävar efter att göra detta genom att avveckla incitamentsfällor och differentiera förtjänstskyddet.

Tanken bakom förslagen är valet mellan arbetslöshet och sysselsättning och att jämföra kostnader och inkomster i de olika alternativen. Om denna jämförelse gör sysselsättningen mer attraktiv, kommer fler och fler att välja den. Samlingspartiet utgår från att extra inkomst genom arbete inte får gå till skatter och ersättning för förlorad social trygghet.

Differentiering stark i valprogram

Samlingspartiet nämner inte exakt de incitamentsfällor som har dömts till avveckling, och arbetet kan vara besvärligt. Incitamentsfällor utgörs vanligen av en komplex helhet som kan omfatta till exempel flera olika sociala förmåner, beskattning, pendlingskostnader och dagvårdsavgifter.

Däremot är differentiering i förtjänstskyddet i princip en ganska enkel åtgärd. Där förändras nivån på förtjänstskydd med tiden. Ju längre du är arbetslös, desto lägre blir ditt förtjänstskydd. När förtjänstskyddet minskar, ökar incitamenten att ta emot arbete. Det svåra är att orsakerna till arbetslösheten i verkligheten är mer komplexa än bara den arbetslösas eget val. Med andra ord kan sysselsättning inte uppnås bara genom att välja sysselsättning. Om förtjänstskyddet minskar kan det också leda till nya incitamentsfällor, ifall andra sociala förmåner kommer istället.

Även sannfinländarna ser differentieringen av inkomstrelaterat utkomstskydd som ett möjligt sätt att uppmuntra till jobbsökning mer aktivt än för närvarande. Sannfinländarna motiverar alternativet med forskningsdata enligt vilka sysselsättningen når kulmen vid slutet av maximitiden för inkomstrelaterad dagpenning. Slutsatsen är att arbetslösa sysselsätts aktivt när den inkomstrelaterade dagpenningen upphör. Kulmen för sysselsättningen kan därmed flyttas närmare arbetslöshetens början genom att differentiera förtjänstskyddet eller förkorta dess varaktighet.

Enligt YTK är situationen inte är fullt så enkel, eftersom ”kulmen i sysselsättningen” ofta missförstås. När en arbetslös person försvinner från inkomstrelaterad dagpenning, betyder det inte att den arbetslösa personen har fått jobb. Vanligen antar man ändå i undersökningar att människor faktiskt sysselsätts efter maximitiden.

Andra partier som tippats i en högerregering är Kristdemokraterna och SFP. Båda nämner differentiering av förtjänstskyddet i sina valprogram. Om regeringen förverkligas som högerbetonad kan man därför anse det sannolikt att ett differentierat förtjänstskydd bereds och införs under nästa regeringsperiod.

Inte nödvändigtvis bort från just dig

Differentieringen av förtjänstskydd kan tolkas som en försvagning av utkomstskyddet för arbetslösa, eftersom förtjänstskyddet försämras jämfört med den nuvarande situationen. Sådana förändringar gäller dock vanligtvis inte dem som redan har fått ett beslut om förtjänstskydd. När ändringen träder i kraft tillämpas den på dem vars period med dagpenning börjar först efter att ändringen har trätt i kraft. I praktiken gäller försvagningen inte nödvändigtvis alla då heller, eftersom man ändå ganska snabbt sysselsätts efter inkomstrelaterad dagpenning, så differentieringen kanske inte hinner inverka.

Differentieringen kan också genomföras så att man betalar ut en högre inkomstrelaterad dagpenning i början av arbetslösheten, varvid differentieringen höjer dagpenningen som utbetalas. Detta är dock inte nödvändigtvis ett sannolikt alternativ när målet är att begränsa ökningen av utgifterna i den offentliga ekonomin. 

Detaljerna klarnar om man enas om förslaget som en del av regeringsprogrammet och beredningen av reformen inleds. Vi följer ärendet och informerar hur det framskrider.

Övriga möjliga ändringar

Högerpartiernas valprogram innehåller uppgifter om allmänt förtjänstskydd. Ärendet utreds säkert, men genomförandet kan skjutas upp till nästa valperiod, eftersom förändringen är stor och finansieringen av den kan vara besvärlig i det nuvarande ekonomiska läget.                 

Lagberedningen har redan innehållit en kombinationsförsäkring och ändring till inkomstbaserat arbetsvillkor. Det är möjligt att beredningen av dessa börjar igen.

Kombinationsförsäkring handlar om att arbetsvillkoret skulle kunna uppfyllas genom att kombinera arbete som arbetstagare och företagare.

En ändring av arbetsvillkoret till ett inkomstbaserat villkor skulle i sin tur innebära att man granskar utbetalda euro i stället för arbetstid. Arbetsvillkoret skulle därmed ändras till inkomstvillkor för arbetslöshetsdagpenning.

Det är också möjligt att arbetslöshetskassornas uppgifter omprövas under nästa regeringsperiod. För att uppnå sysselsättningsmålet skulle det vara till nytta om arbetslöshetskassorna kunde hjälpa sina medlemmar att hitta jobb och fortsätta jobba.