Hyppää sisältöön

Etusivu Vaalituloksella vaikutuksia ansioturvaan

Vaalituloksella vaikutuksia ansioturvaan

Aiheet

  • Ansioturva

Vaalituloksen myötä politiikan linjaukset Suomessa ovat siirtymässä oikealle. Keinot julkisen talouden tasapainottamiseksi ovat suuressa roolissa, kun uutta hallitusta muodostetaan. Todennäköisimmäksi vaihtoehdoksi on veikkailtu oikeistohallitusta. Oikeistopuolueiden vaaliohjelmiin on kirjattu uudistuksia, joiden voidaan tulkita heikentävän työttömyysturvaa.

Kannattavuusharkintaa

Erityisesti kokoomuksen vaaliohjelmassa julkisen talouden tasapainottaminen on keskeisessä roolissa. Tasapainottaminen merkitsee tulojen kasvattamista ja menojen pienentämistä. Työttömyysturvassa kokoomus pyrkii tähän purkamalla kannustinloukkuja sekä porrastamalla ansioturvan.

Ehdotusten taustalla on ajatus siitä, että työttömyyden ja työllisyyden välillä tehdään valintaa vertaillen vaihtoehtojen kustannuksia ja tuloja. Jos tässä vertailussa työllisyys saadaan houkuttelevammaksi, yhä useampi valitsee sen. Kokoomus lähtee siitä, että työllä hankitut lisätulot eivät saisi mennä veroihin ja menetetyn sosiaaliturvan korvaamiseen.

Porrastaminen vahvana vaaliohjelmisssa

Purkutuomion saaneita kannustinloukkuja kokoomus ei tarkkaan nimeä ja työ voikin olla vaikea. Tyypillisesti kannustinloukut muodostuvat monimutkaisesta kokonaisuudesta, jossa voi olla mukana esimerkiksi useita eri sosiaalietuuksia, verotusta, työmatkakustannuksia sekä päivähoitomaksuja.

Sen sijaan ansioturvan porrastaminen on periaatteessa melko suoraviivainen toimi. Siinä ansioturvan taso muuttuu ajan kuluessa. Mitä kauemmin on työttömänä, sitä pienempää ansioturvaa saisi. Kun ansioturva pienenee, nousee työn vastaanottamisen kannusteet. Haasteena on se, että työttömyyden syyt ovat todellisuudessa monimutkaisempia kuin pelkästään työttömän oma valinta. Toisin sanoen työllistyminen ei onnistu pelkästään valitsemalla työllistyminen. Ansioturvan pienentyminen voi myös johtaa uusiin kannustinloukkuihin, jos tilalle tulee muita sosiaalietuuksia.

Myös perussuomalaiset pitävät ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastamista yhtenä mahdollisena keinona kannustaa työnhakuun nykyistä aktiivisemmin. Perussuomalaiset perustelevat vaihtoehtoa tutkimustiedolla, jonka mukaan ansiosidonnaisen enimmäismaksuajan loppupuolella on työllistymispiikki. johtopäätös on, että työttömät työllistyvät aktiivisesti, kun ansiopäiväraha loppuu. Työllistymispiikki voidaan siten siirtää lähemmäs työttömyyden alkua porrastamalla ansioturvaa tai lyhentämällä sen kestoa.

YTK:n näkemyksen mukaan tilanne ei ole aivan näin suoraviivainen, koska ”työllistymispiikki” ymmärretään usein väärin. Kun työtön siirtyy pois ansiopäivärahalta, se ei tarkoita, että työtön olisi työllistynyt. Tyypillisesti tutkimuksissa kuitenkin oletetaan, että enimmäismaksuajan jälkeen nimenomaan työllistytään.

Muita oikeistohallitukseen veikkailtuja puolueita ovat kristillisdemokraatit ja RKP. Molemmat mainitsevat vaaliohjelmissaan ansioturvan porrastamisen. Jos hallitus toteutuu oikeistopainotteisena, voidaankin siis pitää todennäköisenä, että tulevan hallituskauden aikana valmistellaan ja otetaan käyttöön porrastettu ansioturva.

Ei välttämättä juuri sinulta pois

Ansioturvan porrastaminen voidaan tulkita työttömyysturvan heikennyksenä, koska siinä ansioturva pienenee verrattuna nykytilanteeseen. Tällaiset muutokset eivät kuitenkaan tyypillisesti koske niitä, joille on jo annettu päätös ansioturvasta. Kun muutos tulee voimaan, se koskee niitä, joiden päivärahakausi alkaa vasta voimaantulon jälkeen. Heikennys ei välttämättä silloinkaan käytännössä koske kaikkia, koska ansiopäivärahalta muutenkin työllistytään melko nopeasti, joten porrastaminen ei välttämättä ehdi vaikuttaa.

Porrastaminen voidaan toteuttaa myös niin, että työttömyyden alkuun maksetaankin korkeampaa ansiopäivärahaa, jolloin porrastaminen nostaakin maksettavaa päivärahaa. Tämä ei välttämättä ole kuitenkaan todennäköinen vaihtoehto, kun tavoite on hillitä julkisen talouden menojen kasvua. 

Yksityiskohdat selviävät, jos ehdotus sovitaan osaksi hallitusohjelmaa ja muutoksen valmistelu alkaa. Me seuraamme asiaa ja tiedotamme etenemisestä.

Muita mahdollisia muutoksia

Oikeistopuolueiden vaaliohjelmissa on kirjauksia yleisestä ansioturvasta. Asiaa varmasti selvitetään, mutta toteutuminen voi siirtyä seuraavalla vaalikaudelle, koska muutos on suuri ja sen rahoittaminen voi nykyisessä taloustilanteessa olla haasteellista.                 

Aikaisemmin lainvalmistelussa on jo ollut yhdistelmävakuutus ja työssäoloehdon muuttaminen tuloperusteiseksi. On mahdollista, että näiden valmistelu aloitetaan uudelleen.

Yhdistelmävakuutuksessa on kyse siitä, että työssäoloehtoa voisi kerätä yhdistämällä palkansaajana ja yrittäjänä tehtyä työtä.

Työssäoloehdon muuttaminen tuloperusteiseksi tarkoittaisi puolestaan sitä, että työajan sijaan tarkasteltaisiin maksettuja euroja. Työssäoloehto muuttuisi siten työttömyyspäivärahan tuloehdoksi.

On myös mahdollista, että tulevalla hallituskaudella arvioidaan työttömyyskassojen tehtäviä uudelleen. Työllisyystavoitteen saavuttamiseksi olisi hyödyllistä, jos työttömyyskassat voisivat auttaa jäseniään työllistymisessä ja työssä pysymisessä.