Skip to content

Hem Ändringar i lagen om utkomstskydd för arbetslösa 2024

Ändringar i lagen om utkomstskydd för arbetslösa 2024

Ämnen

  • Lagförändring
  • Utkomstskydd

År 2024 kommer det att bli många lagändringar i arbetslöshetsskyddet. Lagändringarna i arbetslöshetsskyddet 2024 är för sin del små, för sin del stora.

Vissa förändringar påverkar oss på ett sådant sätt att vi kan betala mindre utkomstskydd än tidigare. Trots förändringarna lönar det sig att behålla utkomstskyddet och medlemskapet i arbetslöshetskassan.

En del av lagändringarna har redan trätt i kraft, en del kommer träda i kraft under våren och sommaren och en del kommer inte att träda i kraft förrän under hösten. Detaljerna om de ändringar som ännu är under beredning kan preciseras under behandlingens gång.

Lagändringarna 2024

De belopp av grunddagpenningen, grunddagpenningens förhöjningsdel och barntillägg som enligt lagen inverkar på beloppet av den inkomstrelaterade dagpenningen justeras med folkpensionsindex. I praktiken innebär detta att beloppet av den inkomstrelaterade dagpenningen årligen har förändrats något då levnadskostnaderna ändras.

I och med lagändringen görs ingen sådan justering av levnadskostnaderna under åren 2024–2027. Ändringen gäller alla mottagare av inkomstrelaterad dagpenning.

Den inkomstrelaterade dagpenningens nivå ändras alltså inte nu, även om levnadskostnaderna ändras. Utan frysningen av indexet skulle nivån på den inkomstrelaterade dagpenningen ha stigit med omkring 15–20 euro i månaden från början av 2024, beroende på nivån på den inkomstrelaterade dagpenningen.

Indexfrysningens effekt återkommer under årens lopp och därför har frysningen en övre gräns. Om det reala värdet av den inkomstrelaterade dagpenningen på grund av indexfrysning under de följande åren sjunker med mer än 10,2 %, görs en normal indexjustering av den inkomstrelaterade dagpenningen.

Enligt lagändringen kan vi börja betala inkomstrelaterad dagpenning först efter det att semesterersättningens inverkan har upphört.

Om du har semestrar som du inte har tagit ut när ditt anställningsförhållande upphör, betalas de ut i pengar till dig. En sådan semesterersättning hindrar oss från att betala dig inkomstrelaterad dagpenning för den tid för vilken semesterersättningen periodiseras. Om du till exempel får ersättning för en månads frånvaro kan vi börja betala dagpenning först ungefär en månad efter det att arbetslösheten har börjat.

Periodiseringen av semesterersättningen innebär alltså att utbetalningen av den inkomstrelaterade dagpenningen skjuts upp. I princip förlorar du ingenting, eftersom periodiseringen inte förkortar den maximala betalningstiden för inkomstrelaterad dagpenning. I praktiken kan det vara så att vi till exempel under den första arbetslöshetsmånaden inte kan betala dig inkomstrelaterad dagpenning.

Vi tillämpar ändringen på semesterersättning som betalats på grundval av ett arbetsförhållande som löpte ut den 1.1.2024 eller senare och som varat i minst två veckor.

Ändringen gäller alla som ansöker om inkomstrelaterad dagpenning. I praktiken påverkas endast om du får semesterersättning på grundval av ett anställningsförhållande som upphört den 1.1.2024 eller därefter.

I början av arbetslösheten finns en självrisktid för vilken vi i regel inte kan betala dig inkomstrelaterad dagpenning. Vi kan alltså inte betala någon inkomstrelaterad dagpenning förrän efter självrisktiden. Före lagändringen var självrisktiden en tid som motsvarade fem hela arbetsdagar.

I och med lagändringen har självrisktiden höjts till sju dagar. Efter lagändringen kan vi inte betala dig inkomstrelaterad dagpenning förrän du har varit arbetslös arbetssökande under en tid som motsvarar sju hela arbetsdagar. Vi tillämpar lagändringen på självrisktiden som börjar den 1.1.2024 eller senare.

Förlängningen av självrisktiden uppskjuter utbetalningen av den inkomstrelaterade dagpenningen med två dagar. Den maximala betalningstiden kommer inte att påverkas av förlängningen av självrisktiden, så i princip kommer du inte att förlora något. I praktiken finns det i början av arbetslösheten två dagar mer tid än tidigare för vilken vi inte betalar dig inkomstrelaterad dagpenning.

Ändringen gäller alla sökande. I praktiken gäller det bara nya arbetslösa och de som uppfyller arbetsvillkoret på nytt och därför får en ny självrisktid.

I och med lagändringen betalar vi inte längre barntillägg till inkomstrelaterad dagpenning från och med 1.4.2024.

I år betalar vi alltså bara ut barntillägg till inkomstrelaterad dagpenning från januari till mars.

Avskaffandet av barntilläggen minskar den inkomstrelaterade dagpenningen med 130–240 euro i månaden beroende på antalet barn.

Ändringen gäller endast sökande som har minderåriga barn att försörja. Ungefär 30 procent av de sökande befinner sig i en sådan situation.

Vi tar inte längre hänsyn till skyddsdelen vid beräkningen av beloppet av den jämkade inkomstrelaterade dagpenningen. Denna ändring tillämpas när ansökningsperioden börjar den 1.4.2024 eller senare. I praktiken minskar denna ändring beloppet av den jämkade inkomstrelaterade dagpenningen.

När du ansöker om inkomstrelaterad dagpenning kan du samtidigt tjäna 300 euro utan att arbetsinkomsten påverkar dagpenningen. För den del som överstiger denna skyddsdel minskar lönen utkomstskyddet för arbetslösa med 50 cent per euro.

Ändringen gäller alla sökande, men påverkar i praktiken endast dem som har arbetsinkomst från deltidsarbete under den ansökningsperiod som börjar 1.4.2024 eller därefter. I allmänhet har ungefär 30-40 procent av de sökande arbetsinkomst under tiden för arbetslöshet på deltid.

Ändringens inverkan i euro varierar beroende på situationen, eftersom avskrivningen av den skyddade delen inverkar på beräkningen av den jämkade inkomstrelaterade dagpenningen. I praktiken minskar förändringen den förmån som betalas med högst 150 euro i månaden.

Arbetslöshetskassornas uppgift är att ordna utkomstskyddet för sina medlemmar. Efter lagändringen har arbetslöshetskassorna även möjlighet att på olika sätt stödja sina medlemmars sysselsättning.

Lagändringen är ganska vidlyftig skriven så, att kassorna få en vidsträckt valfrihet i fråga om vilka tjänster den lönar sig att erbjuda sina medlemmar.

Stöd till sysselsättningen är alltså frivilligt för kassorna. Därför kan lagen träda i kraft snabbt. I praktiken innebär detta att kassorna inte har tillgång till nya tjänster i samma takt. Lagens praktiska verkan syns sålunda först med en något längre tidsrymd.

Alterneringsledigheten har gjort det möjligt för dig att bli ledig från arbetet i högst sex månader och din arbetsgivare har samtidigt anställt en arbetslös som vikarie för tiden. Under alterneringsledigheten betalas inte lön, utan alterneringsersättning.

Från och med den 1.8.2024 dras alterneringsledigheten in. Ändringen kommer att träda i kraft så att du kan börja alterneringsledigheten ännu 31.7.2024. Den alterneringsledighet som började i juli skulle normalt kunna fortsätta 180 kalenderdagar. 1.8.2024 eller därefter kan nya alterneringsledigheter inte längre inledas.

Varje år har cirka 5 000 personer tagit ut alterneringsledighet. Under årens lopp har villkoren för alterneringsledighet skärpts så att användningen av dem redan tidigare har minskat avsevärt.

Från och med nästa höst graderas beloppet av den inkomstrelaterade dagpenningen. Detta innebär att din inkomstrelaterade dagpenning minskar när arbetslösheten förlängs. Den inkomstrelaterade dagpenningen ska beräknas på följande sätt:

  • 80 % av den ursprungliga nivån efter 40 dagar, dvs. cirka två månader och
  • 75 % av den ursprungliga nivån efter 170 dagar, dvs. åtta månader

Vi tillämpar graderingen sedan på ditt arbetsvillkor kan du räkna med arbete enligt den nya eurobundna modellen från och med september 2024.

Graderingen gäller alla och minskar den inkomstrelaterade dagpenningen med 20 procent och därefter med 25 procent. Med den genomsnittliga inkomstrelaterade dagpenningen minskar den första graderingen den inkomstrelaterade dagpenningen med cirka 350 euro i månaden och den andra graderingen med ytterligare cirka 85 euro, varvid den totala effekten efter den andra graderingen i genomsnitt är cirka 435 euro i månaden.

Efter lagändringen intjänas inte längre arbetsvillkoret för det arbete som får lönesubvention.

Lönesubventionsarbetet intjänar inte längre arbetsvillkoret, om det lönesubventionerade arbetet börjar 2.9.2024 eller därefter.

Lönesubventioneratarbete kunde även efter en lagändring undantagsvis samla in arbetsvillkoret när lönesubvention betalas för anställning av en arbetsför person med nedsatt arbetsförmåga. Undantaget är dock ganska strikt, eftersom arbetsvillkoret i en sådan situation skulle uppstå först efter det att lönesubventionen har betalats ut i tio månader. Efter det skulle arbetsvillkoret uppgå till endast 75 % av arbetstiden.

När lönesubventionsarbetet inte längre beaktas i arbetsvillkoret förlängs dock granskningsperioden, dvs. den period för vilken vi över huvud taget kan beakta arbetet i arbetsvillkoret.

Lönesubventionen har tidigare använts i stor utsträckning för att stödja långtidsarbetslösa och arbetslösa som närmar sig pensionsåldern.

I och med lagändringen avlägsnas från utkomstskyddet för arbetslösa de undantag som grundar sig på ålder.

Efter lagändringen

  • omfattas de som har fyllt 57 år kan inte längre av sysselsättningsskyldigheten
  • skyddas nivån på dagpenningen för dem som har fyllt 58 år inte längre i situationer där en person är i arbete med låg lön och blir arbetslös på nytt så att dagpenningens nivå räknas ut på nytt
  • kan de som har fyllt 60 år och inte längre uppfylla arbetsvillkoret i sysselsättningsfrämjande service.

Vi kommer att tillämpa ändringarna när du kan arbeta enligt den nya eurobundna modellen från och med september 2024.

Sysselsättningsskyldigheten upphör om skyldigheten inträder 2.9.2024 eller därefter.

I och med lagändringen förutsätter uppfyllandet av arbetsvillkoret från och med nästa höst att du under de närmast föregående 28 månaderna som medlem av arbetslöshetskassan har intjänat tolv månader av arbetsvillkoret. Före lagändringen är kravet 26 kalenderveckor, dvs. ungefär ett halvår.

Vi tillämpar ett längre arbetsvillkor när vi kan läsa ditt arbetsvillkor i enlighet med den nya eurobundna modell från och med september 2024.

Vi tillämpar inte det längre arbetsvillkoret, om arbetsvillkoret har uppfyllts i arbete eller service som ordnats på grundval av sysselsättningsskyldigheten och arbetet eller servicen har börjat senast 1.9.2024.

Förändringen gäller alla, men påverkar särskilt de personer som befinner sig i början av karriären och de som har ett avbrott i sin yrkeskarriär och det är svårt att hitta ett fast anställningsförhållande. I praktiken är det något svårare och långsammare att få inkomstrelaterad dagpenning än tidigare.

I och med lagändringen samlar du in arbetsvillkor via euro och inte via kalenderveckor som före lagändringen.

I och med lagändringen kan vi räkna en kalendermånad under vilken du har fått minst 930 euro i lön (på 2023 års nivå) till arbetsvillkoret. Arbetsvillkorsmånaderna kan också samlas under en halv månad, om löneinkomsten under en kalendermånad är minst 465 euro, men mindre än 930 euro. Eurobeloppen justeras årligen med folkpensionsindex.

Ändringar av arbetsvillkoret kommer att tillämpas från och med den 2.9.2024. Om ditt arbetsvillkor uppfylls före 2.9.2024 tillämpar vi de nuvarande bestämmelserna vid uppfyllandet av arbetsvillkoret och vid beräkningen av inkomstrelaterad dagpenning.

I samband med vårens budgetförhandlingar beslutade regeringen att avskaffa arbetslöshetsförmånens förhöjningsdelar.

När du deltar i AN-tjänster kan du få förhöjd arbetslöshetsförmån i 200 dagar. Om regeringens förslag genomförs kommer situationen att förändras så att du får lika mycket i ersättning som du skulle ha rätt till utan att delta i AN-tjänster.

Ändringen gäller dem som får arbetslöshetsförmån och som deltar i AN-tjänster nästa år. Jämfört med tidigare är inverkan på den inkomstrelaterade dagpenningen cirka 60-210 euro per månad beroende på nivån på den inkomstrelaterade dagpenningen och hur länge deltagandet i AN-tjänsterna varar.

Vi återkommer med mer information i takt med att lagstiftningsprojektet framskrider.