Hyppää sisältöön

Etusivu Työttömyysturvan lakimuutokset 2024

Työttömyysturvan lakimuutokset 2024

Aiheet

  • Ansioturva
  • Lakimuutos

Vuodelle 2024 työttömyysturvaan tulee lukuisia lakimuutoksia. Työttömyysturvan lakimuutokset 2024 ovat osaltaan pieniä, osaltaan suuria.

Osa muutoksista vaikuttaa siten, että voimme maksaa ansioturvaa aiempaa vähemmän. Muutoksista huolimatta ansioturva ja jäsenyys työttömyyskassassa kannattaa pitää voimassa.

Osa lakimuutoksista on jo voimassa, osa on tulossa kevään ja kesän aikana ja osa on vielä valmistelussa tullen voimaan vasta syksyn mittaan. Vielä valmistelussa olevien muutosten yksityiskohdat voivat tarkentua käsittelyn edetessä.

Lakimuutokset 2024

Lain mukaan ansiopäivärahan määrään vaikuttavia peruspäivärahan, peruspäivärahan korotusosan sekä lapsikorotuksen määriä tarkistetaan kansaneläkeindeksillä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ansiopäivärahan määrä on vuosittain hieman muuttunut elinkustannusten muuttuessa.

Lakimuutoksen myötä tällaista elinkustannuksiin sidottua tarkistusta ei vuosina 2024–2027 tehdä. Muutos koskee kaikkia ansiopäivärahan saajia.

Ansiopäivärahan taso ei nyt siis muutu, vaikka elinkustannukset muuttuisivat. Ilman indeksin jäädytystä ansiopäivärahan taso olisi noussut 2024 alusta noin 15–20 euroa kuukaudessa riippuen ansiopäivärahan tasosta.

Indeksijäädytyksen vaikutus kertautuu vuosien aikana ja siksi jäädytyksellä on yläraja. Jos seuraavina vuosina indeksijäädytyksen vuoksi ansiopäivärahan reaalinen arvo vähenee yli 10,2 %, ansiopäivärahaan tehdään normaali indeksitarkistus.

Lakimuutoksen mukaan voimme aloittaa ansiopäivärahan maksamisen vasta sen jälkeen, kun lomakorvauksen vaikutus on päättynyt.

Jos sinulla on työsuhteen päättyessä pitämättömiä lomia, ne maksetaan sinulle rahana. Tällainen lomakorvaus estää meitä maksamasta sinulle ansiopäivärahaa ajalta, jolle lomakorvaus jaksotetaan. Jos sinulle korvataan esimerkiksi kuukauden pitämätön loma, voimme aloittaa päivärahan maksamisen vasta noin kuukauden kuluttua työttömyyden alkamisesta.

Lomakorvauksen jaksottaminen käytännössä siis siirtää ansiopäivärahan maksamisen aloitusta. Periaatteessa et menetä mitään, koska jaksotus ei lyhennä ansiopäivärahan enimmäismaksuaikaa. Käytännössä voi olla niin, että esimerkiksi ensimmäisen työttömyyskuukauden aikana emme voi maksaa sinulle ansiopäivärahaa.

Sovellamme muutosta lomakorvaukseen, joka on maksettu 1.1.2024 tai sen jälkeen päättyneen vähintään yli kaksi viikkoa kestäneen työsuhteen perusteella.

Muutos koskee kaikkia ansiopäivärahan hakijoita, mutta osuu kohdalle vain, jos sinulle maksetaan lomakorvausta 1.1.2024 tai sen jälkeen päättyneen työsuhteen perusteella. Vaikutus ei siis jakaudu tasaisesti, koska osuu niihin, jotka eivät työsuhteensa aikana voi tai ehdi pitää lomiaan. Käytännössä näin käy tyypillisimmin määräaikaisissa työsuhteissa.

Työttömyyden alussa on omavastuuaika, jonka ajalta emme pääsääntöisesti voi maksaa sinulle ansiopäivärahaa. Voimme siis maksaa ansiopäivärahaa vasta omavastuuajan jälkeen. Ennen lakimuutosta omavastuuaika oli viittä täyttä työpäivää vastaava aika.

Lakimuutoksen myötä omavastuuaika on nostettu 7 päivään. Lakimuutoksen jälkeen voimme maksaa sinulle ansiopäivärahaa vasta, kun olet ollut työttömänä työnhakijana seitsemää täyttä työpäivää vastaavan ajan. Sovellamme lakimuutosta omavastuuaikaan, joka alkaa 1.1.2024 tai sen jälkeen.

Omavastuuajan pidentäminen siirtää ansiopäivärahan maksamisen alkamista kahdella päivällä. Enimmäismaksuaikaan omavastuuajan pidentäminen ei vaikuta, joten periaatteessa et mitään menetä. Käytännössä työttömyyden alussa on aiempaan verrattuna kaksi päivää enemmän aikaa, jolta emme maksa sinulle ansiopäivärahaa.

Muutos koskee kaikkia hakijoita. Käytännössä koskee vain uusia työttömiä ja niitä, jotka täyttävät työssäoloehdon uudelleen ja siksi saavat uuden omavastuuajan.

Lakimuutoksen myötä emme enää maksa ansiopäivärahaan lapsikorotuksia 1.4.2024 alkaen.

Maksamme tänä vuonna siis lapsikorotuksia ansiopäivärahaan vain tammikuusta maaliskuuhun.

Lapsikorotusten poistaminen vähentää maksettavaa ansiopäivärahaa 130–240 euroa kuukaudessa lasten määrästä riippuen.

Muutos koskee vain niitä hakijoita, joilla on huollettavana alaikäisiä lapsia. Tällainen tilanne on noin 30 prosentilla hakijoista.

Emme enää huomioi suojaosaa sovitellun ansiopäivärahan määrän laskemisessa. Tätä muutosta sovellamme, kun hakujakso alkaa 1.4.2024 tai sen jälkeen. Käytännössä tämä muutos pienentää sovitellun ansiopäivärahan määrää.

Kun haet ansiopäivärahaa, voit samalla ansaita 300 euroa ilman, että työtulo vaikuttaa päivärahaan. Tämän suojaosan ylittävältä osalta palkka vähentää työttömyysturvaa 50 sentillä euroa kohden.

Muutos koskee kaikkia hakijoita, mutta käytännössä vaikuttaa vain niillä, joilla on työtuloa osa-aikaisesta työskentelystä 1.4.2024 tai sen jälkeen alkavalla hakujaksolla. Tyypillisesti noin 30-40 prosentilla hakijoista on työttömyyden aikaista työtuloa osa-aikaisesta työskentelystä.

Muutoksen euromääräinen vaikutus vaihtelee tilanteen mukaan, koska suojaosan poisto vaikuttaa sovitellun ansiopäivärahan laskemiseen. Käytännössä muutos vähentää maksettavaa etuutta enintään 150 eurolla kuukaudessa.

Vuorotteluvapaa on mahdollistanut sen, että olet voinut jäädä työstä vapaalle korkeintaan puoleksi vuodeksi ja työnantajasi on samalla palkannut samalla ajalle sijaiseksi työttömän.  Vuorotteluvapaan ajalta ei makseta palkkaa, vaan vuorottelukorvausta.

Vuorotteluvapaa lakkautetaan 1.8.2024 alkaen. Muutos on tulee voimaan siten, että voit aloittaa vuorotteluvapaan vielä 31.7.2024. Heinäkuussa alkanut vuorotteluvapaa voi jatkua normaalisti koko 180 kalenteripäivän enimmäismäärän. 1.8.2024 tai sen jälkeen ei enää voi aloittaa uusia vuorotteluvapaita.

Vuorotteluvapaata on vuosittain käyttänyt noin 5 000 henkilöä. Vuorotteluvapaan ehtoja on vuosien varrella tiukennettu siten, että sen käyttö on jo aiemmin vähentynyt merkittävästi.

Työttömyyskassojen tehtävä on järjestää ansioturvan jäsenilleen. Lakimuutoksen jälkeen työttömyyskassoilla on mahdollisuus myös eri tavoin tukea jäsentensä työllisyyttä.

Lakimuutos on kirjoitettu melko laveasti siten, että kassoille jää laaja valinnanvapaus sen suhteen, millaisia palveluja sen kannattaa jäsenilleen tarjota.

Työllisyyden tukeminen on kassoille siis vapaaehtoista. Siksi laki voi tulla voimaan nopealla aikataululla. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kassoilla ei samassa tahdissa ole tarjota uusia palveluja. Lain käytännön vaikutus näkyy siten vasta hieman pidemmällä aikajänteellä.

Ensi syksystä alkaen ansiopäivärahan määrä porrastetaan. Tämä tarkoittaa sitä, että ansiopäivärahasi määrä laskee työttömyyden pitkittyessä. Porrastus tapahtuisi siten, että ansiopäiväraha laskee

  • 80 % tasolle alkuperäisestä 40 maksupäivän eli noin kahden kuukauden jälkeen ja
  • 75 % tasolle alkuperäisestä 170 maksupäivän eli kahdeksan kuukauden jälkeen

Sovellamme porrastusta sen jälkeen, kun täytä uuden euroistetun työssäoloehdon ja enimmäismaksuaikasi alkaa 2.9.2024 tai sen jälkeen.

Porrastaminen koskee kaikkia ja se vähentää ansiopäivärahaa ensin 20 prosenttia ja sen jälkeen 25 prosenttia. Keskimääräisellä ansiopäivärahalla ensimmäinen porrastus vähentää ansiopäivärahaa noin 350 euroa kuukaudessa ja toinen porrastus vielä noin 85 euroa lisää, jolloin kokonaisvaikutus toisen porrastuksen jälkeen on keskimäärin noin 435 euroa kuukaudessa.

Lakimuutoksen jälkeen palkkatuettu työ ei enää kerrytä työssäoloehtoa.

Palkkatukityö ei enää kerrytä työssäoloehtoa, jos palkkatuettu työ alkaa 2.9.2024 tai sen jälkeen.

Palkkatukityö voisi lakimuutoksenkin jälkeen poikkeuksellisesti kerryttää työssäoloehtoa silloin, kun palkkatukea maksetaan alentuneesti työkykyisen palkkaamiseen. Poikkeus on kuitenkin melko tiukka, sillä työssäoloehto kertyisi tällaisessa tilanteessa vasta sen jälkeen, kun palkkatukea on maksettu 10 kuukautta. Sen jälkeenkin työssäoloehtoa kertyisi vain 75 % osuudella työajasta.

Kun palkkatukityötä ei enää huomioida työssäoloehdossa, se kuitenkin pidentää tarkastelujaksoa eli ajanjaksoa, jolta voimme työtä ylipäätään huomioida työssäoloehtoon.

Palkkatukea on aiemmin käytetty paljon pitkäaikaistyöttömien ja eläkeikää lähenevien työttömien tukemiseen.

Lakimuutoksen myötä työttömyysturvasta poistetaan ikään perustuvat poikkeukset.

Lakimuutoksen jälkeen

  • 57 vuotta täyttäneet eivät enää pääse työllistämisvelvoitteen piiriin
  • 58 vuotta täyttäneen päivärahan tasoa ei enää suojata tilanteessa, jossa henkilö on pienipalkkaisessa työssä ja jää uudelleen työttömäksi niin, että päivärahan taso lasketaan uudelleen
  • 60 vuotta täyttäneet eivät voi enää täyttää työssäoloehtoa työllistymissä edistävässä palvelussa.

Sovellamme muutoksia, kun työssäoloehtoosi voidaan lukea työtä uuden euroistetun mallin mukaisesti syyskuun 2024 ajalta tai sen jälkeen.

Työllistämisvelvoite lakkaa, jos velvoite alkaa 2.9.2024 tai sen jälkeen.

Lakimuutoksen myötä työssäoloehdon täyttäminen edellyttää ensi syksystä alkaen sitä, että olet 28 lähinnä edellisen kuukauden aikana työttömyyskassan jäsenenä kerryttänyt kaksitoista työssäoloehtokuukautta. Ennen lakimuutosta vaatimus on 26 kalenteriviikkoa eli noin puoli vuotta.

Sovellamme pidempää työssäoloehtoa, kun voimme lukea työssäoloehtoosi työtä uuden euroistetun mallin mukaisesti syyskuun 2024 ajalta tai sen jälkeen.

Emme sovella pidempää työssäoloehtoa, jos työssäoloehto on täyttynyt työllistämisvelvoitteen perusteella järjestetyssä työssä tai palvelussa ja työ tai palvelu on alkanut viimeistään 1.9.2024.

Muutos koskee kaikkia, mutta vaikuttaa erityisesti työuran alussa oleviin henkilöihin ja niihin, joiden työura on katkonainen ja pysyvää työsuhdetta on vaikea löytää. Käytännössä ansiopäivärahalle on hieman aiempaa vaikeampi ja hitaampi päästä.

Lakimuutoksen myötä keräät työssäoloehtoa euroilla etkä kalenteriviikoille kuten ennen lakimuutosta.

Lakimuutoksen myötä voimme lukea työssäoloehtokuukaudeksi sellaisen kalenterikuukauden, jonka aikana sinulle on maksettu vähintään 930 euroa palkkaa (vuoden 2023 tasossa). Työssäoloehtokuukaudet voivat kertyä myös puolikkaina kuukausina, jos palkkatulo kalenterikuukauden aikana on vähintään 465 euroa, mutta vähemmän kuin 930 euroa. Euromääriä tarkistetaan vuosittain kansaneläkeindeksillä.

Työssäoloehtoa koskevia muutoksia sovellamme 2.9.2024 alkaen. Jos työssäoloehtosi täyttyy ennen 2.9.2024, sovellamme nykyisiä säännöksiä työssäoloehdon täyttymisessä ja ansiopäivärahan laskennassa.

Kevään kehysriihessä hallitus päätti luopua aktiiviajan korotusosista työttömyysturvassa.

Kun osallistut TE-palveluun, on sinun mahdollista saada korotettua työttömyysetuutta 200 päivän ajalta. Toteutuessaan hallituksen ehdotus muuttaisi tilannetta siten, että TE-palveluun osallistumisen ajalta sinulle maksettaisiin sen suuruista etuutta, mihin sinulla on oikeus ilman TE-palveluun osallistumista.

Muutos vaikuttaa niihin työttömyysetuuden saajiin, jotka ensi vuonna osallistuvat TE-palveluihin. Aiempaan verrattuna muutoksen vaikutus ansiopäivärahaan on noin 60-210 euroa kuukaudessa riippuen ansiopäivärahan tasosta ja TE-palveluun osallistumisen kestosta.

Tiedotamme asiasta lisää lainsäädäntöhankkeen edetessä.