Skip to content

Hem Lagändringar godkändes

Lagändringar godkändes

Ämnen

  • Lagförändring
  • Utkomstskydd

Riksdagen har godkänt ändringar i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Detta inkluderar en större ändring som ändrar det anställningsvillkor som ligger till grund för inkomststöd. Andra ändringar har också antagits som effektivt kommer att minska inkomststödet.

Ändringarna träder i kraft 1.1.2024 och tillämpas från början av året, i april och senare även i september. Ändringarna påverkar inte inkomstrelaterade förmåner som beviljats före ändringarna. Undantag är slopandet av barntillägget och skyddsdelen, som slopas för alla i april 2024.

Förlängning av självriskperioden

Självriskperioden förlängs från fem arbetslöshetsdagar till sju arbetslöshetsdagar när rätten till förmåner börjar. Ändringen gäller när självrisktiden börjar 1.1.2024 eller senare.

Semesterersättningens periodicitet

Om du får semesterersättning i slutet av ett över två veckor långt heltidsarbete, betalas ingen arbetslöshetsförmån för den tid för vilken semesterersättningen ska periodiseras. Om du till exempel får semesterersättning för en månad, kan vi inte betala ut inkomstrelaterad dagpenning för samma tid.

Detta gäller anställningsförhållanden som upphör 1.1.2024 eller senare.

Avskaffande av barntillägg

Barntillägget till arbetslöshetsersättningen avskaffas. Detta leder till ändringar i beloppet av den inkomstrelaterade dagpenningen och rörlighetsunderstödet. Barntillägg betalas inte längre efter 1.4.2024. 

Avskaffande av skyddsdelen

Den skyddade delen av justeringen av arbetslöshetsförmånen, dvs. den del av inkomsten som inte beaktas vid beräkningen av beloppet av den justerade arbetslöshetsförmånen, kommer att avskaffas. Ändringen kommer att gälla för tillämpningsperioder som börjar efter den 1.4.2024.

Nytt arbetsvillkor

Det antagna lagförslaget ändrar arbetsvillkoret för arbetslöshetsersättning, så att arbetsvillkoret kommer att bestämmas av den försäkrade inkomsten från förvärvsarbete. För närvarande baseras arbetsvillkoret på arbetstid per kalendervecka. Samtidigt kommer arbetstiden för en anställd att förlängas från den nuvarande perioden på cirka 6 månader till 12 månader. Samtidigt ändras bestämmelserna om fastställande av dagpenning så att de motsvarar ändringen i arbetstagarens arbetsvillkor.

Lagen träder i kraft 1.1.2024 och tillämpas från och med 2.9. nästa höst.

Om det nuvarande arbetsvillkoret uppfylls helt senast 1.9.2024, bestäms rätten till inkomstrelaterad dagpenning på motsvarande sätt.  Det nya arbetsvillkoret ersätts när det nya arbetsvillkoret uppfylls helt efter 2.9.2024.

Under övergångsperioden kan arbete räknas in i arbetsvillkoren enligt det nuvarande och det nya arbetsvillkoret. Ackumuleringen av det nuvarande arbetsvillkoret kommer sedan att omvandlas till det nya arbetsvillkoret.

Ingen indexförhöjning görs på arbetslöshetsförmånen

Riksdagen har även godkänt frysningen av indexen åren 2024-2027. Grunddagpenning, grunddagpenningens tilläggskomponent och barntilläggets belopp enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa förhöjs inte med index. I fråga om inkomstrelaterad dagpenning för arbetslösa innebär detta att utkomstskyddets grunddel och brytpunkt för utkomstskyddet förblir på samma nivå som år 2023.

Beräkningen av dagpenningen ändras dock något vid årsskiftet, eftersom det procentavdrag som görs på den lön som ligger till grund för den inkomstrelaterade dagpenningen sjunker. Avdraget baserar sig på löntagares arbetspensions- och arbetslöshetsförsäkringspremier samt sjukförsäkringens dagpenningspremie. I år är minskningen 4,4 procent. Nästa år är minskningen 3,76 procent.

Uppdaterad 19.12.2023