Hyppää sisältöön

Etusivu Lakimuutoksia hyväksytty

Lakimuutoksia hyväksytty

Aiheet

  • Ansioturva
  • Lakimuutos

Eduskunta on hyväksynyt useita muutoksia työttömyysturvalakiin. Muutokset on myös vahvistettu presidentin toimesta 28.12. Mukana on iso muutos, joka muuttaa ansioturvan perusteena olevaa työssäoloehtoa. Lisäksi on hyväksytty muita muutoksia, jotka käytännössä vähentävät maksettavan ansioturvan määrää.

Lakimuutokset tulevat voimaan 1.1.2024. Niiden soveltaminen alkaa heti vuoden alusta, huhtikuussa ja myöhemmin myös syyskuussa. Lakimuutokset eivät vaikuta ennen lakimuutosta myönnettyyn ansioturvaan. Poikkeuksena lapsikorotuksen ja suojaosan poistaminen, jotka poistuvat kaikilta 2024 huhtikuun aikana.

Omavastuuajan pidentäminen

Etuusoikeuden alkamisen osalta omavastuuaikaa pidennetään viiden päivän työttömyyttä vastaavasta ajasta seitsemään työttömyyspäivään. Muutosta sovelletaan, kun omavastuuaika alkaa 1.1.2024 tai sen jälkeen.

Lomakorvauksen jaksottaminen

Yli kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön päättyessä maksettava lomakorvaus estää työttömyysetuuden maksamisen ajalta, jolle lomakorvaus jaksotetaan. Jos sinulle esimerkiksi maksetaan yhtä kuukautta vastaava lomakorvaus, emme voi samalta ajalta maksaa ansiopäivärahaa.

Tätä sovelletaan 1.1.2024 ja sen jälkeen päättyneisiin työsuhteisiin. 

Lapsikorotusten poistaminen

Työttömyysetuuden lapsikorotukset poistetaan. Tästä seuraa muutoksia ansiopäivärahan ja liikkuvuusavustuksen määrään. Lapsikorotuksia ei tule enää maksettavaksi 1.4.2024 jälkeen. 

Suojaosan poistaminen

Työttömyysetuuden sovittelusta poistetaan suojaosa eli se osa tuloa, jota ei huomioida sovitellun työttömyysetuuden määrän laskennassa. Muutosta sovelletaan 1.4.2024 jälkeen alkaviin hakujaksoihin.

Uusi työssäoloehto

Hyväksytyn lakiesityksen myötä työttömyyspäivärahan myöntämisen edellytyksenä olevaa palkansaajan työssäoloehtoa muutetaan siten, että työssäoloehto määräytyy jatkossa palkkatyöstä saatujen vakuutuksenalaisten tulojen perusteella. Nykyisin työssäoloehto perustuu kalenteriviikoittaiseen työaikaan. Samalla palkansaajan työssäoloehtoa pidennetään nykyisestä noin kuudesta kuukaudesta 12 kuukauteen. Ansiopäivärahan määräytymistä koskeviin säännöksiin tehdään samalla palkansaajan työssäoloehdon muuttamisen vuoksi tarvittavat muutokset.

Laki tulee voimaan 1.1.2024 ja sitä sovelletaan ensi syksystä 2.9. alkaen.

Jos nykyinen työssäoloehto täyttyy kokonaan 1.9.2024 mennessä, ansiopäivärahaoikeus ratkeaa sen mukaisesti.  Uuteen työssäoloehtoon siirrytään, kun 2.9.2024 jälkeen alkaa kokonaan uuden työssäoloehdon täyttyminen.

Siirtymävaiheessa työssäoloehtoon voidaan lukea työtä nykyisen ja uuden työssäoloehdon mukaan. Silloin nykyisen työssäoloehdon kertymä muutetaan uuden työssäoloehdon mukaiseksi.

Työttömyysetuuteen ei tehdä indeksikorotusta

Eduskunta on hyväksynyt myös indeksien jäädytyksen vuosina 2024-2027. Työttömyysturvalain mukaisen peruspäivärahaa, peruspäivärahaa korotusosaa ja lapsikorotuksen määrää ei koroteta indeksillä. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kohdalla tämä tarkoittaa, että työttömyysturvan perusosa ja taitekohta säilyvät vuoden 2023 tasossa.

Päivärahan laskeminen muuttuu vuodenvaihteessa kuitenkin hieman, sillä ansiopäivärahan perusteena olevaan palkkaan tehtävä prosenttivähennys laskee. Vähennys perustuu palkansaajan työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksuihin sekä sairausvakuutuksen päivärahamaksuun. Vähennys on tänä vuonna 4,4 %. Ensi vuonna vähennys on 3,76 %.

Juttua päivitetty 19.12.2023.