Skip to content

Hem Hur påverkas du av semesterersättningens periodisering och förändringarna i arbetsvillkoret?

Hur påverkas du av semesterersättningens periodisering och förändringarna i arbetsvillkoret?

Ämnen

  • Lagförändring
  • Utkomstskydd

Periodiseringen av semesterersättningen, förbindande av arbetsvillkoret till inkomsten och förlängningen av arbetsvillkoret kommer att ändra spelreglerna för inkomstskyddet. Efter ändringarna kommer den anställningstid som krävs för att få dagpenning att vara längre och dagpenningens belopp kommer att beräknas på ett annat sätt än idag. Semesterersättningen fördröjer även i fortsättningen utbetalningen av dagpenningen.

I regeringsprogrammet har man kommit överens om flera ändringar i arbetslöshetsskyddet. De kommande lagändringarna innebär att villkoren och stödnivån för dem som får utkomststöd skärps på många olika sätt. De ändringar som nämns i denna nyhet träder sannolikt i kraft under nästa år. För en aktuell tidtabell över när ändringarna sannolikt träder i kraft, klicka här.

Semesterersättningens periodisering minskar i praktiken dagpenningens storlek

I fortsättningen kan vi börja betala dagpenning först efter att semesterersättningen har upphört att gälla. När anställningsförhållandet upphör betalas eventuell outtagen semester ut. Om du t.ex. får en månads semester utbetalt kan vi börja betala ut dagpenning först en månad efter att du blivit arbetslös. Detta kallas för ”periodisering”. 

Precis som med självriskperioden minskar inte denna periodicitet det totala beloppet av dagpenning som du får om din arbetslöshet varar under hela den maximala perioden. Vanligtvis är arbetslösheten dock mycket kortare, så i praktiken minskar semesterersättningens periodicitet beloppet av den inkomstrelaterade dagpenning som du får.

Om din inkomstrelaterade dagpenning till exempel är 80 euro per dag och vi kan betala dig inkomstrelaterad dagpenning först en månad efter arbetslöshetens början p.g.a. semesterersättningen. Då blir effekten cirka 1 720 euro beroende på antalet utbetalningsdagar. 

Periodiseringen av semesterersättningen kommer endast att påverka arbetslöshetsperioder som börjar efter lagändringen.

Förbindande av arbetsvillkoret till inkomsten kan också påverka storleken på dagpenningen

Förbindande av arbetsvillkoret till inkomsten innebär att arbetsvillkoret ackumuleras i halva och hela månader enligt det antal euro som betalas till dig. I fortsättningen kommer du inte längre att tjäna in din arbetstid per kalendervecka, som du gör nu. 

Syftet med ändringen är att säkerställa att arbetsvillkoret bättre beaktar den föränderliga arbetsmarknaden och de möjligheter som digitaliseringen skapar. Målet är att göra ändringen så att den inte påverkar beloppet av den inkomstrelaterade dagpenningen. Eftersom beloppet av dagpenningen beräknas på basis av de euro som tjänats in i arbetsvillkoret, kan ändringen dock ha en viss inverkan på dagpenningens nivå. Det uppskattas att inverkan i genomsnitt kommer att vara mycket liten.

Jämfört med nuläget kommer ändringen främst att påverka dem som har flera och kortare arbetsperioder. I euro innebär ändringen att dagpenningen minskar från några euro till några tiotals euro per månad, beroende på situationen. 

Förbindande av arbetsvillkoret till inkomsten inverkar dock inte på beloppet av de inkomstrelaterade dagpenningar som redan betalas ut. Den påverkar endast de dagpenningar som börjar betalas ut senare, efter att ändringen trätt i kraft.

Förbindande av arbetsvillkoret till inkomsten och förlängningen kommer att förändra tillgången till inkomststöd

I praktiken kommer förbindande av arbetsvillkoret till inkomsten också att förändra det sätt på vilket arbete berättigar till inkomststöd. I vissa situationer kan du för närvarande få tillgång till inkomststöd, men efter ändringen kommer du inte att kunna det. På samma sätt gäller även det omvända; efter förändringen kan du få tillgång till inkomststöd även om du inte kan det nu. 

Om du arbetar ibland, men till exempel 18 timmar under en kalendervecka per månad, kommer du att samla en veckas arbetstid under den veckan. Efter förbindande av arbetsvillkoret till inkomsten kan det hända att lönen för de 18 timmarna inte överstiger den nedre gränsen för förbindande av arbetsvillkoret till inkomsten, så du kommer inte att tjäna in någon arbetstid.

Om du tillfälligt arbetar så att du överskrider den nedre gränsen för förbindande av arbetsvillkoret till inkomsten under en månad, kommer du att ackumulera arbetstidsvillkoret för inkomststöd efter ändringen, även om du arbetar mindre än 18 timmar per vecka. Enligt de nuvarande reglerna ger sådant arbete ingen arbetstid, men i framtiden kommer det att göra det. 

Arbetstidskravet kommer också att förlängas i samband med förbindande av arbetsvillkoret till inkomsten. För närvarande krävs sex månaders arbete för att ackumulera arbetstidsvillkoret, men i framtiden kommer det att vara ett års arbete. De flesta som ansöker om inkomstrelaterad dagpenning har arbetat i mer än ett år, så förändringen kommer främst att påverka dem som inleder sin karriär och eventuellt också dem som har varit arbetslösa en längre tid. Detta innebär att det kommer att ta längre tid att få inkomstrelaterad dagpenning efter ändringen än tidigare.