Skip to content

Hem Gradering till riksdagen

Gradering till riksdagen

Ämnen

  • Lagförändring

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag till ändring av beloppet av den inkomstrelaterade dagpenningen, intjänandet av arbetsvillkor för arbetstagare och kommunernas skyldighet att ordna rehabilitering, utbildning eller sysselsättning för arbetslösa arbetssökande.

Gradering

Enligt förslaget ska beloppet av den inkomstrelaterade dagpenningen graderas så att beloppet av den inkomstrelaterade dagpenningen minskar i takt med arbetslöshetens längd. Den första minskningen sker efter 40 arbetslöshetsdagar och den andra efter 170 arbetslöshetsdagar. I det första steget minskas den inkomstrelaterade dagpenningen med 20 procent och i det andra steget med 25 procent i förhållande till den inkomstrelaterade dagpenning som baserar sig på den lön som ligger till grund för den inkomstrelaterade dagpenningen under arbetslöshetstiden. Sänkningen av den inkomstrelaterade dagpenningen skulle alltså inte upprepas.

Arbetslöshetens längd i betalningsdagar-4041-170171-
Nivån på inkomstrelaterad dagpenning100 %80 %75 %
Gradering av inkomstrelaterad dagpenning vid långvarig arbetslöshet

Minskningen av dagpenningen görs så att förtjänstdelen eller förhöjningsdelen minskas med ett belopp som minskar den totala dagpenningen, som består av grunddelen och förtjänstdelen, med det belopp som anges ovan. Den inkomstrelaterade dagpenningen kan dock inte vara mindre än grunddagpenningen eller grunddagpenningen förhöjd med förhöjningsdelen för arbetsförmedling. 

Lönesubventionerat arbete samlar inte in arbetsvillkor

Enligt förslaget ska de anställningsvillkor som ligger till grund för den inkomstrelaterade dagpenningen ändras så att lönesubventionerat arbete i regel inte längre tjänar in arbetstid.

Utan hinder av huvudregeln ska dock lönesubventionerat arbete som utförs för att sysselsätta en handikappad och lönesubventionerat arbete som utförs för att sysselsätta en långtidsarbetslös som fyllt 60 år räknas in i arbetsvillkoret. I detta fall skulle dock de första 10 månaderna av lönesubventionerat arbete inte räknas in i arbetsvillkoret. I dessa situationer, i linje med den nuvarande situationen, skulle 75 procent av månaderna i arbetsvillkoret beaktas.

I stället för ackumulering av arbetsvillkoret skulle lönesubventionerat arbete utgöra grunden för att förlänga referensperioden för arbetstagarens arbetsvillkor i den utsträckning som det inte skulle ackumulera arbetsvillkoret enligt det föreslagna undantaget. Detta motsvarar nuläget till den del lönesubventionerat arbete för närvarande inte ackumulerar ett arbetsvillkor. Det föreslås också att lönesubventionerat arbete ska kunna beaktas i sin helhet när det gäller att uppfylla vissa sanktioner för arbetslöshetsförmåner eller när det gäller att ackumulera väntetiden för arbetsmarknadsstöd. För närvarande beaktas i dessa situationer endast den del av det lönesubventionerade arbete som bidrar till arbetsvillkoret.

Avskaffande av åldersrelaterade undantag

I förslaget föreslås också att vissa åldersrelaterade undantag från arbetslöshetsersättning avskaffas.

Enligt förslaget skulle arbetsvillkoret för en anställd person inte uppfyllas av en rehabiliterings-, utbildnings- eller sysselsättningsmöjlighet som en kommun är skyldig att tillhandahålla en arbetslös arbetssökande som uppfyller åldersvillkoren och vars rätt till arbetslöshetsförmån för en anställd person håller på att löpa ut. Eftersom tillhandahållandet av lönesubventionerat arbete eller tjänster på grundval av en sådan skyldighet inte längre kan samla arbetsvillkor, föreslås det att bestämmelserna om kommunala skyldigheter upphävs. Likaså föreslås att de skyddsbestämmelser som gäller beloppet av den inkomstrelaterade dagpenning som hänför sig till dessa åldersrelaterade undantag ska upphävas.

Dessutom föreslås det att skyddsbestämmelsen för personer som fyllt 58 år upphävs, enligt vilken nivån på dagpenningen till en anställd eller företagare inte får sänkas om personen uppfyller arbetsvillkoret efter att ha uppnått denna ålder.