Skip to content
Hem Om oss Arbetslöshets­kassans uppgifter

Arbetslöshets­kassans uppgifter

Vår uppgift är att trygga förtjänstskyddet för våra medlemmar.

Vi arbetar ständigt för att du snabbt och med god service ska få den ekonomiska trygghet du har rätt till vid arbetslöshet.

YTK:n työntekijä työssään.

Vi tryggar våra medlemmars utkomst vid arbetslöshet, permittering, deltidsarbete, alterneringsledighet och företagsverksamhet som bisyssla.

Dessutom betalar vi omställningspenning och rörlighetsunderstöd.

Vi betalar också ut inkomstrelaterad dagpenning med kostnadsersättning för den tid som du deltar i sysselsättningsfrämjande service.

Tillhandahållande av förtjänstskydd

Det är inte lätt att tillhandahålla förtjänstskydd på ett smidigt sätt. Varje månad behandlar vi tiotusentals ansökningar och varje dag ger vi råd till över tusen kunder per telefon och via meddelanden.

För att allt ska fungera behöver vi medarbetare, kompetens, verktyg, utveckling, kommunikation och administration. Vi behöver också ett kontor som matchar syftet.

All vår verksamhet och alla våra befogenheter grundar sig på lag. Vi har ett ansvar att sköta dina ärenden på rätt sätt.

Rådgivningsskyldighet

Det är vår plikt att se till att alla våra medlemmar förstår sina rättigheter och skyldigheter. Detta gäller vid beslut och mer allmänt vid rådgivning, information och när medlemmar går med i kassan.

Vi bär vårt ansvar bland annat genom att snabbt och flexibelt ge dig råd om utkomstskydd för arbetslösa. I praktiken säkerställer vi detta genom att förbättra och upprätthålla personalens kompetens och genom att kontinuerligt utveckla våra verktyg och servicekanaler.

Beslut

När du ansöker om dagpenning hos oss får du alltid ett beslut om saken.

När vi fattar beslut måste vi se till att vår bedömning utgår från samma grunder i andra liknande fall. Vi måste också kunna motivera våra beslut på ett neutralt och objektivt sätt. När vi handlar enligt detta har du en god chans att förutse beslut och lita på att det beslut du får är korrekt.

Avgränsning av befogenheter

Vi får bara göra det som vi fått i uppdrag att göra enligt lag. Enligt lagen ska en arbetslöshetskassa tillhandahålla förtjänstskydd för sina medlemmar. Det finns inget annat vi får göra.

Utkomstskyddet för arbetslösa har en koppling till sysselsättningstjänster. De här tjänsterna tillhandahålls av arbetskraftsmyndigheter.

Utöver förtjänstskyddet ingår grundskydd i utkomstskyddet för arbetslösa. Grundskyddet tillhandahålls av Folkpensionsanstalten.

Fördelningen och avgränsningen av befogenheter enligt lagen om arbetslöshetskassor klargör skillnaden mellan en arbetslöshetskassa och ett fackförbund. En arbetslöshetskassa bedriver inte intressebevakning eftersom det inte är kassans uppgift. Ett fackförbund tillhandahåller inte förtjänstskydd eftersom det inte är fackförbundets uppgift.

Lagstiftning

Utkomstskyddet för arbetslösa och arbetslöshetskassans uppgifter regleras av följande lagar och förordningar:

Klagomål

Om du är missnöjd med ett beslut som du har fått från oss kan du söka ändring till det. Se vår kunskapsbank för mer information om att söka ändring.

Om du misstänker att vi inte har följt lagen eller fullgjort våra skyldigheter eller om du misstänker att de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna inte har tillgodosetts på ett korrekt sätt, kan du lämna in ett klagomål om oss till riksdagens justitieombudsman eller till justitiekanslern.

Läs mer om att lämna in klagomål på justitieombudsmannens eller justitiekanslerns webbplats.


Om du har ett sådant förhållande till oss som avses i visselblåsarlagen (t.ex. anställd, tidigare anställd eller samarbetspartner) och inte kan använda vår interna rapporteringskanal, kan du rapportera eventuella oegentligheter inom de områden som omfattas av EU-rätten (t.ex. offentlig upphandling, dataskydd eller datasäkerhet) till justitiekanslerns offentliga rapporteringskanal. Den här rapporteringskanalen är inte avsedd för ärenden som gäller utkomstskydd för arbetslösa eller medlemskap.