Skip to content

Hem Regeringsprogrammet utlovar en åtstramning av inkomstskyddet

Regeringsprogrammet utlovar en åtstramning av inkomstskyddet

Ämnen

 • Lagförändring
 • Utkomstskydd
 • YTK

Att förbättra sysselsättningen och balansera den offentliga ekonomin har varit temat för regeringsförhandlingarna. Balanseringen har åtföljts av många idéer om utgiftsnedskärningar. Ett av målen för utgiftsnedskärningarna har varit inkomsttryggheten.

Tidsplan för de föreslagna ändringarna

Även om regeringsprogrammet har offentliggjorts innebär detta inte att lagen kommer att ändras omedelbart. Förslagen i förhandlingsresultatet kommer därför inte direkt att ändra någonting.

De förändringar som anges i regeringsprogrammet kräver noggrann lagberedning och det är inte säkert att alla kommer att genomföras som de är. Vi kommer att övervaka situationen och hjälpa lagstiftaren att se till att genomförandet av de föreslagna ändringarna inte ökar den byråkrati som de sökande upplever.

Ändringarna kommer att tillämpas i enlighet med regler som ska specificeras efter att de har trätt i kraft. Ändringarna kommer inte att tillämpas retroaktivt på de nuvarande och pågående dagpenningsersättningarna.

Regeringens program för inkomsttrygghet

 1. Arbetsvillkoret förlängs från nuvarande 26 kalenderveckor till 12 månader

  För att få inkomstrelaterad dagpenning måste du ha haft ett fast arbete innan du blev arbetslös. Det nuvarande kravet är 26 kalenderveckors arbete. Enligt regeringsprogrammet skulle detta krav ökas till 12 månader, vilket i praktiken uppnås genom ett krav på 52 kalenderveckor. Ändringen innebär alltså att arbetsvillkoret förlängs från ett halvår till ett år.
 2. Arbetsvillkoret kommer inte längre att intjänas genom lönesubventionerat arbete

  Arbetsmarknadsmyndigheten kan enligt prövning bevilja lönesubvention för att anställa en arbetslös arbetssökande. För sådant arbete intjänas arbetsvillkoret till 75 %. Detta innebär att för att uppfylla 26 kalenderveckorsvillkoret måste minst 35 kalenderveckor av betalt arbete slutföras. Enligt regeringsprogrammet kan i fortsättningen ingen arbetstid alls ackumuleras i lönesubventionerat arbete.
 3. Arbetstidsvillkoret kommer att bindas till inkomsten i euro per månad i stället för det antal timmar man arbetat före arbetslösheten

  För närvarande används arbetstiden för att ackumulera arbetstidsvillkoret. Enligt regeringsprogrammet kommer arbetstiden i fortsättningen att beräknas på basis av den utbetalda lönen. Detta är en komplicerad och stor lagändring, vars detaljer kommer att klargöras under lagstiftningsprocessen.
 4. Beloppet för dagpenningen kommer att graderas

  För närvarande beräknas beloppet av dagpenningen när arbetsvillkoret uppfylls och dagpenningen betalas för hela den maximala betalningstiden eller tills dagpenningen beräknas på nytt. Enligt regeringsprogrammet ska den inkomstrelaterade dagpenningen sänkas till 80 % av det fulla beloppet efter 8 veckors arbetslöshet. Efter 34 veckors arbetslöshet minskar dagpenningen ytterligare till 75 % av det fulla beloppet.
 5. Återställande av semesterersättningens periodicitet

  Vid anställningens upphörande betalas semesterersättning för outtagna semesterdagar. För närvarande tas semesterersättning inte i beaktande. För mer än tio år sedan var semesterersättningen differentierad. Det innebär att semesterersättningen förhindrar utbetalning av arbetslöshetsersättning för den period för vilken semesterersättningen motsvarar lönen. Nu håller detta på att återinföras. Så om du till exempel får en månads semesterersättning när du slutar din anställning, kan vi bara betala ut arbetslöshetsersättning en månad efter att du blivit arbetslös.
 6. Antalet självriskdagar ökas från fem till sju

  Det finns en självriskperiod i början av arbetslösheten. Arbetslöshetsersättning börjar betalas ut först efter denna period. För närvarande motsvarar självrisktiden 5 hela arbetsdagar. I fortsättningen kommer självrisktiden att vara 7 dagar. Självrisktiden har ändrats flera gånger tidigare. De nuvarande 5 dagarna är kopplade till den aktiva modellen. När den aktiva modellen infördes sänktes antalet självriskdagar från 7 till 5. När den aktiva modellen avskaffades återställdes inte antalet dagar till 7 dagar.
 7. Åldersrelaterade reglelundantag för arbetslöshetsersättning avskaffas

  Det finns några få undantag från reglerna om arbetslöshetsersättning, där den sökandes ålder är den avgörande faktorn. Det viktigaste av dessa är förmodligen den maximala utbetalningsperioden på 500 dagar med inkomstrelaterad dagpenning för sökande som har uppnått 58 års arbetsför ålder och som, vid tidpunkten för uppnående av arbetsför ålder, har arbetat i minst fem år under de senaste 20 åren. Enligt regeringsprogrammet kommer dessa att avskaffas helt och hållet. Detta skulle t.ex. innebära att maximitiden för den inkomstrelaterade dagpenningen för äldre skulle vara densamma som för andra, dvs. 300 eller 400 dagar.
 8. Barntillägget avskaffas

  Om du har ett barn under 18 år som du försörjer, kan vi betala dig dagpenning plus barntillägg. Barntillägget är 7,01 euro per dag för ett barn, 10,29 euro för två barn och totalt 13,29 euro för tre eller fler barn. Enligt regeringsprogrammet kommer dessa att avskaffas helt och hållet.
 9. Skyddsdelarna kommer att avskaffas

  Om du arbetar deltid i ett litet jobb med en lön på upp till 300 euro per månad, påverkar detta inte dagpenningens storlek. Detta har uppmuntrat arbetslösa att ta även små jobb. Regeringsprogrammet bygger på tanken att arbetslösa ska få större incitament att ta ett heltidsarbete, och därför ska skyddsdelen nu avskaffas helt och hållet.
  Istället kommer inkassoskyddsdelen att behållas på nuvarande nivå tills vidare.
 10. Krav på att söka heltidsarbete

  I fortsättningen kan mottagare av jämkad arbetslöshetsförmån alltid förutsättas söka heltidsarbete eller delta i AN-tjänster vid sidan av deltidsarbete.
 11. Utredning om utvecklingen av utkomststödet

  I regeringsprogrammet ingår ett åtagande att utreda utvecklingen av utkomstskyddet före mitten av regeringsperioden.  I programmet står det: ”Före mitten av regeringsperioden utreder regeringen en allmän inkomstrelaterad modell och en linjär modell för arbetslöshetsförmånens längd i förhållande till arbetsvillkoret.” Vi vet ännu inte exakt vad detta innebär.
 12. Förtydligande om kombinerad försäkring

  Regeringen kommer att förbereda en modell för ett kombinerat försäkringssystem senast i mitten av mars för att förbättra den sociala tryggheten för personer som är egenföretagare och anställda samtidigt.​​​​​​​

Övriga förändringar

 1.  Ändringar i arbetsmarknadsstödet

  Om du inte har uppfyllt arbetsvillkoret eller har varit arbetslös en längre tid, kan du ansöka om arbetsmarknadsstöd från FPA. Regeringsprogrammet innehåller också några punkter om utvecklingen av arbetsmarknadsstödet, varav den mest kontroversiella är kopplingen av arbetsmarknadsstödets storlek till den sökandes kunskaper i finska.
 2. Avskaffande av systemet med alterneringsledighet

  Längre karriärer har erbjudit möjligheten att ta ut alterneringsledighet. Studier har visat att detta inte har varit framgångsrikt när det gäller att uppnå målen kring alterneringsledighet. Det har inte ökat sysselsättningen eller bevarat arbetsplatserna. Under årens lopp har villkoren för alterneringsledighet skärpts och nu innehåller regeringsprogrammet ett förslag om att avskaffa systemet med alterneringsledighet helt och hållet.​​​​​​​

Arbetslöshetskassorna involverade i att stödja sysselsättning

Vi har föreslagit att även arbetslöshetskassorna skall kunna hjälpa sina medlemmar att hitta arbete. Vi har hörts och i regeringsprogrammet ingår möjligheten för arbetslöshetskassorna att tillhandahålla sysselsättningstjänster för sina kunder.

Hur framskrider förändringarna?

När regeringen har bildats kommer ministerierna att göra sina lagstiftningsplaner och lagstiftningsarbetet kommer att börja. Vi ger stöd till lagstiftaren. Vi vill se till att förändringar som innebär nedskärningar i arbetslöshetsersättningen inte leder till ökad byråkrati.

Vanligtvis träder ändringar i arbetslöshetsförmånerna i kraft vid årsskiftet. Vi förväntar oss att de första ändringarna träder i kraft den 1.1.2024. Vissa av ändringarna kan kräva längre förberedelser och å andra sidan finns det många ändringar, så vissa ändringar kan ta längre tid.

Vi kommer att ge regelbundna uppdateringar om framstegen.