Hyppää sisältöön

Etusivu Hallitusohjelma tuo kiristyksiä ansioturvaan

Hallitusohjelma tuo kiristyksiä ansioturvaan

Aiheet

 • Ansioturva
 • Lakimuutos
 • YTK

Hallitusneuvotteluiden teema on ollut työllisyyden parantaminen ja julkisen talouden tasapainottaminen. Tasapainottamiseen on liittynyt monia ajatuksia menoleikkauksista. Yksi menoleikkausten kohde on ollut ansioturva.

Ehdotettujen muutosten aikataulu

Vaikka hallitusohjelma on julkaistu, ei se tarkoita, että laki muuttuisi heti. Neuvottelutuloksen mukaiset ehdotukset eivät siis suoraan muuta mitään. 

Hallitusohjelmaan kirjatut muutokset vaativat huolellisen lainvalmistelun, eikä ole varmaa, että kaikki kirjaukset saadaan sellaisenaan toteutettua. Seuraamme tilannetta ja autamme lainsäätäjää, jotta ehdotettujen muutosten toimeenpano ei lisäisi hakijoiden kokemaa byrokratiaa.

Lakimuutoksia sovelletaan niiden voimaantulon jälkeen myöhemmin tarkentuvien sääntöjen mukaisesti. Muutokset eivät takautuvasti koske nyt myönnettyjä ja maksussa olevia ansiopäivärahoja.

Hallitusohjelman kirjaukset ansioturvasta

 1. Työssäoloehtoa pidennetään nykyisestä 26 kalenteriviikosta 12 kuukauteen

  Saadaksesi oikeuden ansiopäivärahaan, sinulta vaaditaan vakiintunutta työssäoloa ennen työttömyyttä. Nykyisin vaatimus on 26 kalenteriviikkoa työtä. Hallitusohjelman mukaisesti tätä vaatimusta nostettaisiin 12 kuukauteen, mikä käytännössä toteutuu 52 kalenteriviikon vaatimuksella. Muutos on siis työssäoloehdon pidentyminen puolesta vuodesta vuoteen.
 2. Työssäoloehto ei jatkossa kerry palkkatuetusta työstä

  Työvoimaviranomainen voi harkinnanvaraisesti myöntää palkkatukea työttömän työnhakijan palkkaamiseen. Tällaisessa työssä työssäoloehto kertyy 75 prosenttisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että 26 kalenteriviikon työssäoloehdon täyttymiseksi palkkatuettua työtä pitää tehdä vähintään 35 kalenteriviikkoa. Hallitusohjelman mukaisesti jatkossa palkkatuetussa työssä ei työssäoloehtoa voi kerryttää ollenkaan.​​​​​​​
 3. Työssäoloehto euroistetaan

  Nykyisin työssäoloehto kertyy työajasta. Hallitusohjelman kirjauksen mukaan jatkossa työssäoloehto kertyisi maksetun palkan mukaan. Tämä on monimutkainen ja suuri lakimuutos, jonka yksityiskohdat selviävät lainvalmistelussa.​​​​​​​
 4. Ansiopäivärahan määrä porrastetaan

  Nykyisellään ansiopäivärahan määrä lasketaan työssäoloehdon täyttyessä ja sen suuruista päivärahaa maksetaan koko enimmäismaksuajalta tai siihen saakka, kunnes päiväraha lasketaan uudestaan. Hallitusohjelman kirjauksen mukaan ansiopäivärahan määrä laskisi 80 prosenttiin täydestä, kun työttömyyttä on kestänyt 8 viikkoa. Edelleen päivärahan määrä laskisi 75 prosenttiin täydestä 34 viikon työttömyyden jälkeen.​​​​​​​
 5. Lomakorvauksen jaksotus palautetaan 

  Työsuhteen päättyessä maksetaan lomakorvaukset pitämättömistä lomista. Tällä hetkellä lomakorvaukset jätetään huomioimatta. Reilu kymmenen vuotta sitten lomakorvaukset jaksotettiin. Jaksottaminen tarkoittaa sitä, että lomakorvaus estää työttömyysetuuden maksamisen siltä ajalta, mitä lomakorvaus palkkana vastaa. Nyt tämä ollaan palauttamassa. Eli jos työsuhteen päättyessä sinulle maksetaan esimerkiksi kuukauden palkkaa vastaavaa lomakorvausta, voimme maksaa työttömyysetuutta vasta sen kuukauden kuluttua työttömyyden alkamisesta.
 6. Omavastuupäivien määrää lisätään viidestä seitsemään

  Työttömyyden alussa on omavastuuaika. Työttömyysetuutta aletaan maksamaan vasta sen jälkeen. Nykyisellään omavastuuaika on 5 täyttä työpäivää vastaava aika. Jatkossa tämä olisi 7 päivää. Omavastuuaikaa on monta kertaa aiemminkin muutettu. Nykyinen 5 päivää liittyy aktiivimalliin. Kun aktiivimalli otettiin käyttöön, omavastuupäivien määrä laskettiin 7 päivästä 5 päivään. Kun aktiivimalli lakkautettiin, omavastuupäivien määrää ei palautettu takaisin 7 päivään.​​​​​​​
 7. Työttömyysturvan ikäsidonnaisista poikkeussäännöistä luovutaan

  Työttömyysturvassa on muutama poikkeussäännös, joissa ratkaisevaa on hakijan ikä. Keskeisin näistä lienee ansiopäivärahan enimmäismaksuaika, joka on 500 päivää hakijalle jonka työssäoloehto on täyttynyt hänen täytettyään 58 vuotta ja jolla on työssäoloehdon täyttyessä työssäoloaikaa vähintään viisi vuotta viimeisen 20 vuoden aikana. Hallitusohjelman mukaan näistä luovutaan kokonaan. Silloin esimerkiksi ikääntyneiden ansiopäivärahan enimmäisaika olisi sama kuin muilla, eli 300 tai 400 päivää.​​​​​​​
 8. Lapsikorotukset poistetaan

  Jos sinulla on huollettavanasi 18 vuotta nuorempi lapsi, voimme maksaa sinulle päivärahan lapsikorotuksella korotettuna. Lapsikorotuksen suuruus on yhdestä lapsesta 7,01 euroa päivässä, 10,29 euroa kahdesta lapsesta ja yhteensä 13,29 euroa kolmesta tai useammasta lapsesta. Hallitusohjelman mukaan näistä luovutaan kokonaan.
 9. Suojaosat poistetaan

  Kun teet pienimuotoista osa-aikatyötä, jossa palkka on kuukaudessa enintään 300 euroa, ei se vaikuta ansiopäivärahan määrään. Tällä on kannustettu työttömiä tekemään pieniäkin työkeikkoja. Hallitusohjelmassa on lähdetty siitä, että työttömiä pitää kannustaa paremmin ottamaan vastaan kokoaikatyötä ja siksi suojaosasta aiotaan nyt luopua kokonaan.​​​​​​​​​​​​​​

  Sen sijaan ulosoton suojaosa säilytetään nykyisellä tasolla, kunnes jatkotoimista on päätetty.
 10. Vaatimus kokopäivätyön hakemisesta

  ​​​​​​​Sovitellun työttömyysturvaetuuden saajalta voidaan jatkossa aina edellyttää kokopäivätyön hakemista tai osallistumista TE-palveluiden toimintaan osa-aikaisen työnteon rinnalla.
 11. Selvitys ansioturvan kehittämisestä

  ​​​​​​​
  Hallitusohjelmassa on kirjaus, jonka mukaan hallituskauden puoliväliin mennessä selvitetään ansioturvan kehittämistä.  Ohjelmaan on kirjattu: ”Hallitus selvittää puoliväliriiheen mennessä universaalin ansiosidonnaisen mallin ja työttömyysturvan keston lineaarimallin suhteessa työssäoloehtoon.” Emme vielä tiedä, mitä tämä tarkalleen ottaen tarkoittaa.
 12. Selvitys yhdistelmävakuutuksesta

  Hallitus valmistelee puoliväliriiheen mennessä mallin yhdistelmävakuutukseksi parantaakseen niiden henkilöiden sosiaaliturvaa, jotka toimivat samaan aikaan yrittäjinä ja palkansaajina.

Muita muutoksia

 1. Muutoksia työmarkkinatukeen

  Jos et ole täyttänyt työssäoloehtoa tai olet ollut työttömänä jo pidempään, voit hakea työmarkkinatukea Kelasta. Hallitusohjelmassa on muutamia kirjauksia myös työmarkkinatuen kehittämisestä.​​​​​​​ Kiistanalaisin lienee työmarkkinatuen määrän sitominen hakijan suomenkielen taitoon.
 2. Vuorotteluvapaajärjestelmästä luovutaan

  Pidemmällä työuralla on ollut mahdollisuus jäädä vuorotteluvapaalle. Tutkimusten mukaan vuorotteluvapaa ei ole toiminut tavoitteidensa suhteen onnistuneesti. Se ei ole lisännyt työllisyyttä tai työssäjaksamista. Vuorotteluvapaan ehtoja on vuosien varrella kiristetty ja nyt hallitusohjelmaan on kirjattu, että vuorotteluvapaajärjestelmästä luovuttaisiin kokonaan.

Työttömyyskassat mukaan työllisyyden tukemiseen

Olemme ehdottaneet, että myös työttömyyskassat voisivat auttaa jäseniään työllistymään. Meitä on kuultu, ja hallitusohjelmaan on kirjattu, että työttömyyskassoille annetaan mahdollisuus tarjota asiakkailleen työvoimapalveluita.

Miten muutokset etenevät?

Hallituksen muodostamisen jälkeen ministeriöt tekevät lainsäädäntösuunnitelmiaan ja lainsäädäntötyö alkaa. Tarjoamme apua lainsäätäjän työhön. Haluamme varmistaa, että työttömyysturvaan leikkauksia tuovat muutokset eivät lisäisi byrokratiaa.

Tyypillisesti työttömyysturvan muutokset tulevat voimaan vuoden vaihteessa. Odotamme, että ensimmäiset muutokset olisivat voimassa 1.1.2024 alkaen. Osa muutoksista voi vaatia pidempää valmistelua ja toisaalta muutoksia on paljon, joten osa muutoksista voi ottaa pidemmän aikaa.

​​​​​​​Tiedotamme asioiden etenemisestä säännöllisesti.