Skip to content

Hem Detta är skälen till att du förlorar din inkomstrelaterade dagpenning

Detta är skälen till att du förlorar din inkomstrelaterade dagpenning

Ämnen

  • Utkomstskydd

Det finns många orsaker till att du kan förlora din dagpenning, och en nyligen genomförd lagändring har lagt till ytterligare en. YTK Arbetslöshetskassan, Finlands största utbetalare av arbetslöshetsförmåner, har undersökt de vanligaste orsakerna till ett negativt beslut på en ansökan om inkomstrelaterad dagpenning.

År 2023 utfärdade YTK Arbetslöshetskassan totalt 338 376 beslut. Av dessa var 93 434 negativa beslut, dvs. nästan en tredjedel.

”Den höga andelen negativa beslut beror på att en sökande i situationer som deltidsarbete kan få tiotals tillfälliga negativa beslut under dagpenningsperioden, medan en person som är helt arbetslös kan få ett enda positivt beslut under hela arbetslöshetsperioden”, säger Petja Eklund, sakkunnig vid YTK Arbetslöshetskassan.

Orsak nr 1: Överskridande av arbetstidsgränsen för jämkad dagpenning

Det vanligaste skälet till avslag är att arbetstiden i ett deltidsarbete överstiger 80 % av den maximala arbetstiden för en heltidsarbetande.

”I praktiken beror detta på att arbetet har utförts i en sådan omfattning att det inte längre kan betraktas som deltidsarbete i arbetslöshetsförmånssyfte. Endast deltidsarbete kan åtföljas av inkomstrelaterad dagpenning”, förklarar Eklund.

Experttips: Det är bra att det har funnits tillräckligt med arbete! Ett negativt beslut gäller endast för en ansökningsperiod. Om ditt arbete minskar kan du få lön igen. På så sätt kan ett deltidsarbete som täcker hela perioden bygga upp ett nytt arbetsvillkor och ge dig möjlighet att fortsätta få dagpenning. Den totala situationen är därför rimlig, även om ett negativt beslut har fattats.

Orsak nr 2: Den sökande har inte registrerat sig som arbetssökande

Den näst vanligaste orsaken till att en ansökan om dagpenning avslås är att den sökande inte har anmält sig som arbetssökande.

”Utbetalning av dagpenning förutsätter alltid att den sökande har anmält sig som arbetssökande hos arbetsförmedlingen. Vi kan inte betala ut dagpenning om jobbansökan inte är giltig”, säger Eklund.

Experttips: Du kan anmäla dig som arbetssökande innan du slutar arbeta eller senast på den första arbetslöshetsdagen. Följ alltid arbetsförmedlingens anvisningar och håll din arbetsansökan giltig även om du har blivit uppsagd eller har fått ett negativt beslut.

Orsak nummer 3: Maximitiden på 400 dagar för inkomstrelaterad dagpenning har uppnåtts

Den tredje vanligaste orsaken till avslag är att maximitiden på 400 dagar har uppnåtts. Det innebär att den maximala tiden med utkomststöd har betalats ut.

”Detta beslut kommer i slutändan att ges till alla om arbetslösheten blir långvarig. Därför är förekomsten av beslutet inte förvånande i sig. Men placeringen på listan över de vanligaste negativa besluten är hård, eftersom det också är ett tecken på långtidsarbetslöshet”, reflekterar Eklund.

Experttips: Bli inte modfälld i ditt jobbsökande. Utnyttja arbetsförmedlingens tjänster och kom ihåg att du som arbetslös har många möjligheter, till exempel att studera och på så sätt hitta nya vägar. Om din rätt till inkomstrelaterad arbetslöshetsförmån upphör, kan du ansöka om arbetsmarknadsstöd hos FPA.

Orsak nummer 4: Maximibeloppet för den jämkade dagpenningen överskrids

Den jämkade dagpenningens maximibelopp kan inte överstiga grundlönen när den kombineras med arbetsinkomster. Om den sökandes arbetsinkomster och den inkomstrelaterade dagpenningen tillsammans överstiger grundlönen, betalas ingen inkomstrelaterad dagpenning.

”Syftet med regeln är att säkerställa att arbete alltid är mer lönsamt än arbetslöshet och att heltidsarbete alltid är mer lönsamt än deltidsarbete”, säger Eklund.

Experttips: Det är bra att höra att det har funnits arbete och pengar. Ett negativt beslut gäller bara för en ansökningsperiod. Om ditt arbete minskar kan du fortsätta att få inkomstrelaterad dagpenning. På så sätt kan ett deltidsarbete som täcker hela perioden bygga upp ett nytt arbetsvillkor och ge dig möjlighet att fortsätta få utkomststöd.

Orsak nummer 5: Du säger upp dig från jobbet

Avgår man från ett arbete som varar över fem dagar utan giltig orsak, har man inte rätt till inkomstrelaterad dagpenning under 45 dagar efter att anställningsförhållandet upphört.

Experttips: Arbetslöshetsförmånen har strikta gränser för om du kan få arbetslöshetsförmåner om du på eget initiativ har avslutat ditt arbete. Giltiga skäl för att lämna ett jobb utan någon påföljd enligt arbetslöshetsförmånen är främst funktionshinderrelaterade skäl och situationer där arbetsgivaren allvarligt bryter mot sina skyldigheter enligt arbetsavtalslagen. Om du planerar att avsluta din anställning ska du alltid först kontakta arbetsförmedlingen. Med hjälp av dem kan du kartlägga din situation och hitta möjliga lösningar.

Ny orsak: Periodisering av semesterersättning

Från början av år 2024 har det inte varit möjligt att få inkomstrelaterad dagpenning för den tid som motsvarar den semesterersättning som betalats som lön i slutet av anställningsförhållandet. På denna grund har YTK Arbetslöshetskassan redan utfärdat över 1000 negativa beslut under 2024.

”Antalet negativa beslut som ges om semesterersättning motsvarar antalet karensbeslut. Det verkar därför som att ett negativt beslut om semesterersättning håller på att bli ett av de vanligaste skälen till att neka dagpenning.” Eklund tolkar.

Experttips: Ta ut din semester under din anställning. Om detta inte är möjligt bör du i förväg vara beredd på att utbetalningen av den inkomstrelaterade dagpenningen fördröjs.