Hyppää sisältöön

Etusivu Lakimuutosten vuosikello

Lakimuutosten vuosikello

Aiheet

  • Ansioturva
  • Lakimuutos

Vuoden 2024 ensimmäiset lakimuutokset alkavat pikku hiljaa näkyä antamissamme päätöksissä ja maksamissamme päivärahoissa. Seuraavat muutokset näkyvät huhti-toukokuussa ja loput kesän sekä syksyn mittaan.

Lakimuutosten vaikutuksen näet maksamissamme ansiopäivärahoissa ja päätöksissä. Kun ansiopäivärahaa haetaan aina takautuvasti, näkyy lakimuutokset useimmilla vasta vähän viiveellä suhteessa lakien voimaantuloon ja niiden soveltamisen alkamiseen.

Talvella maksuissa ja päätöksissä näkyy indeksikorotuksen jäädyttäminen, omavastuuajan muutos sekä lomakorvauksen jaksottaminen. Keväällä lapsikorotuksen ja suojaosan poistaminen pienentävät maksuja. Kesällä lakkaa vuorotteluvapaa ja syksyllä tulee muutoksia työssäoloehtoon sekä ansiopäivärahan tasoon.

Kaikkia lakimuutoksia ei vielä ole sellaisenaan hyväksytty, joten niihin voi vielä tulla muutoksia. Tiedotamme asiasta sitä mukaan, kun lainsäädäntö asiassa edistyy.

Ajankohtaista nyt

Tällä hetkellä ajankohtaisia muutoksia ovat suojaosan sekä lapsikorotusten poistaminen. Molempia alamme soveltamaan huhtikuun alusta. Huhtikuusta alkaen emme enää huomioi suojaosaa uusilla sovittelujaksoilla. Samalla myös lapsikorotukset poistuvat kaikilta.

Molemmat muutokset näkyvät ensi kerran tyypillisimmin toukokuussa, kun maksamme ansiopäivärahaa huhtikuulta.


Talvi

Talvihuurteiset oksat

Indeksin jäädyttäminen

Indeksikorotuksen jäädyttämisen havaitseminen on hankalaa, koska se näkyy siten, että ansiopäivärahan määrä ei muutu. Normaalisti indeksillä tarkistetaan ansiopäivärahan taso vastaamaan yleisen hintatason muutoksia. Kun hinnat ovat viime vuonna nousseet, olisi ansiopäiväraha normaalisti nyt myös noussut noin 15-20 eurolla kuukaudessa. Kun indeksi on nyt jäädytetty, tarkoittaa se sitä, että ansiopäivärahaan ei ole tehty mitään muutoksia. Sinulle ei siis nyt makseta vähemmän ansiopäivärahaa kuin aiemmin. Ansiopäivärahaasi ei ole tehty korotusta, joka vastaisi yleistä hintojen nousua.

Lomakorvauksen jaksottaminen

Jos työsuhteesi on päättynyt tammikuussa 2024 tai sen jälkeen, ja sinulle on maksettu lomakorvausta pitämättömistä lomista, emme voi samalta ajalta maksaa sinulle ansiopäivärahaa. Tämäkin alkaa enenevissä määrin näkyä helmikuun aikana, kun teemme päätöksiä tammikuulta.

Kun sinulle on maksettu lomakorvausta, laskemme, kuinka monta työpäivää maksettu korvaus vastaa. Vastaavalta ajalta emme voi maksaa sinulle ansiopäivärahaa. Jos sinulle esimerkiksi maksetaan kahta viikkoa vastaava lomakorvaus, emme voi kahteen viikkoon maksaa sinulle ansiopäivärahaa.

Lomakorvauksen jaksottaminen ja omavastuuaika eivät kulu päällekkäin. Tämä voi lomakorvauksesta riippuen johtaa siihen, että ensimmäiseltä hakujaksolta emme välttämättä voi ehkä ollenkaan maksaa ansiopäivärahaa.

Enimmäismaksuaikaan lomakorvauksen jaksottaminen ei vaikuta.

Omavastuuaika

Omavastuuajan pidentyminen näkyy, jos sinulle on tammikuussa uusi omavastuuaika asetettu. Käytännössä tämä näkyy sinulla nyt, jos olet jäänyt tammikuussa työttömäksi. Maksamamme ansiopäiväraha ensimmäiseltä hakujaksolta on pienempi kuin aiemmin. Aiemmin omavastuuaika vastasi viittä päivää ja nyt se on seitsemän päivää. Jos hakujaksolla on esimerkiksi 23 maksupäivää ja sinulle on uusi omavastuuaika asetettu, voimme maksaa ansiopäivärahaa enintään 16 päivältä. Ennen lakimuutosta olisimme voineet maksaa 18 päivältä. Pidempi omavastuuaika näkyy maksuissa kuitenkin vain silloin, kun se asetetaan. Enimmäismaksuaikaan omavastuuajan pituus ei vaikuta.


Kevät

Keväisiä kirsikankukkia

Lapsikorotuksen poisto

Lakimuutoksen myötä emme enää maksa ansiopäivärahaan lapsikorotuksia 1.4.2024 alkaen. Käytännössä tämäkin näkyy maksuissa vasta seuraavassa kuussa eli toukokuussa, jolloin maksamme useimmille päivärahaa huhtikuulta.

Lapsikorotusten poistaminen vähentää sinulle maksettavaa ansiopäivärahaa 130–240 euroa kuukaudessa lasten määrästä riippuen. Tämä on iso muutos, johon kannattaa mahdollisuuksien mukaan alkaa varautua jo nyt.

Käytännössä muutos koskee vain niitä hakijoita, joilla on huollettavana alaikäisiä lapsia. Tällainen tilanne on noin 30 prosentilla hakijoista.

Suojaosan poisto

Suojaosa on se euromäärä, jota emme huomioi, kun sovittelemme yhteen ansiopäivärahaa ja osa-aikaisesta työstä maksettua tuloa. Tällainen 300 euron suoja-osa on helpottanut pieniinkin työmahdollisuuksiin tarttumista. Nyt tämä suojaosa poistuu huhtikuun aikana.

Sovellamme muutosta, kun sinulla on työtuloa osa-aikaisesta työskentelystä 1.4.2024 tai sen jälkeen alkavalla hakujaksolla. Yleisimmin tilanne on sellainen, että käytännössä huomaat muutoksen, kun toukokuussa maksamme ansiopäivärahaa huhtikuulta. Erityisesti jos olet jo vakiintuneemmin työskennellyt osa-aikaisesti, tulet huomaamaan, että ansiopäivärahan määrä pienenee.

Suojaosan poisto vaikuttaa siihen, miten me laskemme sovitellun ansiopäivärahan määrän. Siksi muutoksen tarkka euromääräinen vaikutus omalla kohdallasi riippuu työtulojesi määrästä. Muutos vähentää maksettavaa etuutta enintään 150 eurolla kuukaudessa. Eli jos ennen lakimuutosta tulo osa-aikaisesta työstä vähentää ansiopäivärahaa esimerkiksi 350 eurolla, voi vähennys lakimuutoksen jälkeen olla 500 euroa eli 150 euroa enemmän.


Kesä

Kesäisen vihreät lehdet

Työllisyyden tukeminen

Tehtävämme on järjestää jäsenillemme ansioturva. Tähän mennessä emme ole saaneet tehdä mitään muuta. Lakimuutoksen myötä meille annetaan mahdollisuus myös eri tavoin tukea työllisyyttäsi.

Laki tulee voimaan nopealla aikataululla, koska työllisyyden tukemiseen tarkoitettujen palvelujen tarjoaminen jää kassoille vapaaehtoiseksi. Kun lain säätämisen ja voimaantulon väliin jää lyhyt aika, meillä ei samassa tahdissa ole tarjota ainakaan täysin kattavaa palettia uusia palveluja. Siksi tämän muutoksen käytännön vaikutus näkyy vasta hieman pidemmällä aikajänteellä.

Vuorotteluvapaan lakkauttaminen

Vuorotteluvapaa lakkautetaan 1.8.2024 alkaen. Muutos on tulossa voimaan siten, että edellytysten täyttyessä voit aloittaa vuorotteluvapaan vielä 31.7.2024. Heinäkuussa alkanut vuorotteluvapaa voi jatkua normaalisti koko 180 kalenteripäivän enimmäismäärän. 1.8.2024 tai sen jälkeen ei enää voi aloittaa uusia vuorotteluvapaita emmekä me enää siitä lähtien myönnä uusia vuorottelukorvauksia.

Vaikutus näkyy päivämäärällä heti, kun uusia vuorotteluvapaita ei enää voida myöntää. Odotamme myös, että ennen lakkauttamista vuorotteluvapaita haetaan alkuvuoden aikana tavanomaista enemmän.

Vuorotteluvapaata on vuosittain käyttänyt noin 5 000 henkilöä. Vuorotteluvapaan ehtoja on vuosien varrella tiukennettu siten, että sen käyttö on jo aiemmin vähentynyt merkittävästi.


Syksy

Syksyiset vaahteranlehdet

Ansiopäivärahan porrastaminen

Ensi syksystä alkaen ansiopäivärahan määrää aletaan asteittain laskemaan työttömyyden pitkittyessä. Tällainen porrastus tapahtuisi siten, että ansiopäiväraha laskee

  • 80 % tasolle alkuperäisestä 40 päivän eli noin kahden kuukauden jälkeen ja
  • 75 % tasolle alkuperäisestä 170 päivän eli kahdeksan kuukauden jälkeen

Sovellamme porrastusta sen jälkeen, kun työssäoloehtosi on täyttynyt uuden euroistetun työssäoloehdon mukaan ja enimmäismaksuaikasi on alkanut 2.9.2024 tai sen jälkeen.

Riippuen tilanteestasi voi vaihdella hyvinkin paljon se, milloin porrastaminen sinun kohdallasi vaikuttaa ansiopäivärahan määrään. Aikaisintaan vaikutus näkyy marras-joulukuussa 2024. Tämä edellyttää, että täytät euroistetun työssäoloehdon heti syyskuussa.

Keskimääräisellä ansiopäivärahalla (n. 1 700€/kk) ensimmäinen porrastus vähentää ansiopäivärahaasi noin 350 euroa kuukaudessa ja toinen porrastus vielä noin 85 euroa lisää, jolloin kokonaisvaikutus toisen porrastuksen jälkeen on keskimäärin noin 435 euroa kuukaudessa.

Palkkatuki ei kerrytä työssäoloehtoa

Lakimuutoksen jälkeen palkkatuettu työ ei enää kerrytä työssäoloehtoa.

Palkkatukityö ei enää kerrytä työssäoloehtoa, jos palkkatuettu työ alkaa 2.9.2024 tai sen jälkeen.

Palkkatukityö voisi lakimuutoksenkin jälkeen poikkeuksellisesti kerryttää työssäoloehtoa silloin, kun palkkatukea maksetaan alentuneesti työkykyisen palkkaamiseen. Poikkeus on kuitenkin melko tiukka, sillä työssäoloehto kertyisi tällaisessa tilanteessa vasta sen jälkeen, kun palkkatukea on maksettu 10 kuukautta. Sen jälkeenkin työssäoloehtoa kertyisi vain 75 % osuudella työajasta.

Kun palkkatukityötä ei enää huomioida työssäoloehdossa, se kuitenkin pidentää tarkastelujaksoa eli ajanjaksoa, jolta voimme työtä ylipäätään huomioida työssäoloehtoon.

Palkkatukea on aiemmin käytetty paljon pitkäaikaistyöttömien ja eläkeikää lähenevien työttömien tukemiseen.

Ikäsidonnaisista poikkeuksista luopuminen

Syksyllä työttömyysturvalaista ollaan poistamassa ikään perustuvia poikkeuksia. Ansiopäivärahassa merkittävimpiä ikäpoikkeuksia ovat ns. suojasääntö sekä mahdollisuus kerryttää työssäoloehtoa työllistymistä edistävässä palvelussa.

Näitä muutoksia meidän on tarkoitus soveltaa, kun työssäoloehtoosi voidaan lukea työtä uuden euroistetun mallin mukaisesti syyskuun 2024 ajalta tai sen jälkeen.

Suojasääntö on suojannut ansiopäivärahasi tasoa tilanteissa, joissa olet 58 vuotta täytettyäsi täyttänyt työssäoloehdon ja työssäoloehtosi on täyttynyt aiempaa matalammin palkatussa työssä. Olet siis voinut ikääntyneenä vastaanottaa aiempaa työtäsi matalammin palkatun työn ilman, että ansiopäivärahasi taso olisi siitä laskenut.

Käytännössä vaikutuksen aikataulu riippuu siitä, missä vaiheessa uusi työssäoloehto kohdallasi täyttyy ja ansiopäiväraha tulee uudelleen laskettavaksi.

Työssäoloehdon pidentäminen

Ensi syksystä lähtien oikeus ansiopäivärahaan edellyttää, että olet 28 lähinnä edellisen kuukauden aikana työttömyyskassan jäsenenä kerryttänyt kaksitoista työssäoloehtokuukautta. Ennen lakimuutosta vaatimus on 26 kalenteriviikkoa eli noin puoli vuotta.

Muutos vaikuttaa erityisesti työuran alussa oleviin henkilöihin ja niihin, joiden työura on katkonainen ja pysyvää työsuhdetta on vaikea löytää. Käytännössä ansiopäivärahalle on jatkossa hieman aiempaa hitaampi päästä.

Jo myönnettyihin ansiopäivärahoihin tämä muutos ei vaikuta.

Työssäoloehdon euroistaminen

Työssäoloehdon pidentämisen lisäksi siirrymme ensi syksynä euroistettuun työssäoloehtoon. Jatkossa keräät työssäoloehtoa palkkatyöstä maksetuilla euroilla, etkä enää tekemilläsi työtunneilla.

Tätä muutosta sovellamme 2.9.2024 alkaen. Pääsääntöisesti euroistettu työssäoloehto vastaa lopputulemaltaan nykyistä järjestelmää. Eli saat samanlaisesta työstä samanlaisen ansiopäivärahan, kuin ennen lakimuutosta. Hakijan suuntaan muutos on siten käytännössä vähäinen. Poikkeustilanteissa euroistettu työssäoloehto voi vaatia aiempaa täsmällisempää neuvontaa.