Hyppää sisältöön

Etusivu Työttömyysturvan muutosten toinen osa julkaistu

Työttömyysturvan muutosten toinen osa julkaistu

Aiheet

  • Ansioturva
  • Lakimuutos

Hallituksen työttömyysturvaan esittämien muutosten toinen osa on lausuntokierroksella. Muutoksia ei ole vielä vahvistettu ja esitykset saattavat vielä muuttua. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan 2.9.2024.  

Esitys sisältää ansiopäivärahan porrastamisen, muutoksia palkkatuetun työn vaikutukseen työssäoloehtoon sekä ikäsidonnaisiin poikkeussäännöksiin.  

Alennettu päiväraha 

Ansiopäivärahaa porrastetaan jatkossa niin, että päiväraha alenee työttömyyden pitkittyessä. 40 maksetun päivän jälkeen päiväraha alennetaan 80 prosenttiin täydestä päivärahasta ja 170 maksetun päivän jälkeen päiväraha alennetaan 75 prosenttiin alkuperäisestä täydestä päivärahasta. Alennus toteutetaan suhteessa siihen ansiopäivärahaan, joka perustuu työssäoloehdon ajalta kertyneeseen päivärahan perusteena olevaan palkkaan.  Ansiopäivärahan määrä olisi kuitenkin aina vähintään peruspäivärahan ja mahdollisesti työllistymistä edistävien palveluiden ajalta maksettavan korotusosan suuruinen. Päivärahan porrastus koskisi myös soviteltua päivärahaa.  

Ansiopäivärahaa ei alennettaisi, jos enimmäismaksuaika on alkanut 1.9.2024 mennessä.  

Alennettua päivärahaa maksetaan, kun hakija on täyttänyt työssäoloehdon 2.9.2024 voimaantulleiden uusien työssäoloehtoa koskevan säännösten mukaan ja työttömyyspäivärahan enimmäismaksuaika alkaa 2.9.2024 tai sen jälkeen.   

Täyttä päivärahaa maksetaan taas, kun hakija täyttää työssäoloehdon uudelleen.  

Palkkatuettu työ  

Palkkatuettu työ ei jatkossa pääsääntöisesti kerryttäisi työssäoloehtoa. Poikkeuksena olisi alentuneesti työkykyisen työllistämiseksi solmittu palkkatuettu työ, joka kerryttäisi työssäoloehtoa 10 kuukauden jälkeen. Työssäoloehtoon huomioitaisiin 75 prosenttia työssäoloehtoa kerryttävistä kuukausista. Palkkatuettu työ olisi kuitenkin jatkossa peruste pidentää palkansaajan työssäoloehdon tarkastelujaksoa.  

Uusia säännöksiä sovellettaisiin 2.9.2024 jälkeen alkaneeseen palkkatukityöhön. Ennen lain voimaantuloa tehty palkkatukityö huomioitaisiin vanhojen säännösten mukaisesti.  

Lisäksi kunnan järjestämää velvoitetyötä koskeva sääntely esitetään kumottavaksi. 

Ikäsidonnaiset poikkeukset 

Esityksen mukaan 58 vuotta täyttäneitä koskeva suojasäännös kumottaisiin. Tämän säännöksen perusteella ansiopäivärahan taso ei voi alentua, jos henkilö täyttää työssäoloehdon täytettyään mainitun ikärajan.  

Muita muutoksia  

Esityksessä on myös muutoksia omavastuun asettamisen ja palkansaajan ansiopäivärahan perusteena olevan palkan uudelleen määrittelyä koskeviin säännöksiin. 

Päivärahan perusteena olevaa palkkaa ei laskettaisi uudelleen, jos uudelleen lasketun palkan mukainen päivärahakauden enimmäisaika alkaisi vuoden kuluessa edellisen enimmäisajan alkamisesta ja jos henkilön päivärahan perusteena oleva palkka on laskettu edellisen päivärahakauden enimmäisajan alkaessa. 

Omavastuuaikaa ei asetettaisi, jos päivärahakauden enimmäisaika alkaisi vuoden kuluessa edellisen enimmäisajan alkamisesta ja jos omavastuuaika on asetettu edellisen päivärahakauden enimmäisajan alkaessa.